eredienstEredienst

De werkgroep Eredienst bestaat uit de predikant, een ouderling en een aantal gemeenteleden die niet als ambtsdrager bevestigd zijn. De werkgroep Eredienst zorgt voor de organisatie en het goede verloop van de wekelijkse vieringen in ‘De Bron’. Ook is zij verantwoordelijk voor een voortdurende bezinning op de wijze van vieringen en de liturgie.

Taken en verantwoordelijkheden van de werkgroep:

- Denktank en adviesorgaan van de kerkenraad inzake vieringen en liturgie. Voortdurende bezinning op de wijze van vieringen en de liturgie, onder andere via een maandelijkse evaluatie van de vieringen. Het opstellen van het jaar-vierrooster. Van advent tot advent wordt door de werkgroep een vierrooster opgesteld. Het vierrooster vermeldt: avondmaalsdiensten, doopdiensten, startzondagen, de schriftlezingen en de bijzonderheden van het kerkelijk jaar.

- Coördinatie van projecten die door werkgroepen worden aangedragen, zoals het op elkaar afstemmen van projecten in bijvoorbeeld de 40-dagentijd, Advent en Kerst. De werkgroep kan ook zelf initiatieven nemen en werkgroepen uitnodigen een bepaalde periode van het kerkelijk jaar ‘in te vullen’.

- Gastpredikanten uitnodigen en begeleiden. Er wordt van te voren aan gastpredikanten een bericht met een basis Orde van Dienst en bijzonderheden over onze vieringen gestuurd. 
- Het invullen van de muzikale begeleiding van de vieringen.
- Het onderhouden van de paramenten en antependia.
- Alle overige zaken die een direct verband hebben met de eredienst van de gemeente.