facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

boerderij KerkenheemKerkenraadsuitje

Zoals de meeste wijkkerkenraden heeft ook de Bron de goede gewoonte jaarlijks een activiteit voor de kerkenraadsleden te organiseren waarbij tijd is voor ‘het andere gesprek’. Dit jaar hebben we dat in het vroege voorjaar gedaan. We zijn daarvoor naar het Kerkenheem in Noorddijk gegaan. Een vergaderlocatie van onze buurtgemeente Noorddijk. Een prachtige plek aan de rand van de stad. Na de koffie/thee begonnen we met het programma. Het thema van de dag was: “Geloven als een kind” Hiervoor waren een viertal workshops ingericht. In deze workshops werd met een spelletje een thema over geloven ingeleid. Ezeltje Prik: wat is de kern van mijn geloof, hoe raak ik die kern bij mijzelf; Toren van Babel: wanneer kan ik bouwen, hoe kan ik afbouwen, wanneer stort alles in elkaar; Jeu de boules: hoe houd ik het rollend, privé en binnen de Bron en tenslotte: kernkwaliteiten, herken ik mij in de getrokken kaart en hoe kijken anderen daarnaar.
Het leverde in de drie groepen die we hadden gevormd mooie gesprekken op. Doordat geen wisseling in de samenstelling van de groepen plaatsvond, was er de mogelijkheid te komen tot een verdieping in de verschillende gespreksthema’s. Door het mooie weer, hebben de aanwezigen gebruik gemaakt van de binnenruimte maar was er ook de mogelijkheid een rondje te wandelen tijdens het gesprek.
We hebben de middag afgesloten met een drankje en een heerlijke Chinese maaltijd. Al met al kijken we terug op een geslaagde middag.
Namens de kerkenraad, Johanna Nab

Verslag wijkkerkenraad van 14 mei 2019

Zoals gebruikelijk stonden er veel zaken op de agenda. De hoofdzaken deze vergadering waren de evaluatie van de Paascyclus en de activiteiten van de werkgroep diaconaat.

Om met het eerste te beginnen, de kerkenraad kijkt terug op een waardevolle Paascyclus en veertigdagentijd. Op de maandagavonden was er een stiltebijeenkomst. Op de woensdagavonden de sobere maaltijd, die goed werd bezocht. Alberte wil gaan nadenken over een aswoensdag-viering. Daar hoort de kerkenraad volgend jaar meer over.

In de Goede week was er in de Bron de mogelijkheid een labyrint te lopen. Hier is goed gebruik van gemaakt, zeker gezien het feit dat het nieuw en dus nog onbekend was. De kerkenraad overweegt dan ook dit volgend jaar weer te doen, maar dan wel met inzet van meer mensen zodat niet alles op Alberte neer komt.
Ook het projectkoor was een groot succes, wat mede te danken was aan het enthousiasme van Peter Rippen en Vincent van Ravels die het koor hebben geleid. En natuurlijk niet te vergeten het enthousiasme van de koorleden zelf. Vanuit de gemeente is met veel waardering gereageerd op de vieringen en de medewerking van het koor. Een minpuntje is wellicht het late tijdstip van de Paaswake, maar daar zijn organisatorische redenen voor. Al met al een verrijkende periode.

De werkgroep diaconaat heeft een overzicht gegeven van alle activiteiten die zij verrichten. Het is fijn dat er nog steeds voldoende menskracht is om dit allemaal te kunnen doen. Toch kijkt de werkgroep ook naar de toekomst. Samenwerking met de Nieuwe Kerk en de Fontein is belangrijk

Tot slot zijn er afspraken gemaakt over het bezoek van de classispredikant, het vergaderrooster van het volgende seizoen en de aanwezigheid tijdens de vakantieperiode.
Nynke van Ravels

 

Verslag wijkkerkenraad van 9 april 2019.

Tijdens de vergadering van de wijkkerkenraad zijn geen grote inhoudelijke zaken besproken. Wel was er aan-dacht voor een aantal zaken die nu eenmaal ook bij besturen horen. Het belangrijkste punt was de afrekening en balans van vorig jaar. Het is goed te zien dat we in staat zijn om onze uitgaven binnen de bescheiden begro-ting te houden. Opvallende zaken in het afgelopen jaar zijn de aanschaf van de piano, waardoor een verschui-ving in de balans plaatsvindt en de opbouw van nieuwe reserves voor een sedumdak waarvan binnenkort on-derzocht gaat worden of de draagkracht van het dak voldoende is. De penningmeester wordt alvast bedankt voor zijn werk tot nu toe, decharge wordt verleend als ook de kascontrole haar werk heeft gedaan. Mochten leden van de Bron de jaarstukken willen inzien, dan kunnen ze daarover contact opnemen met de penning-meester.

Lees meer...