facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van oktober 2014

Op dinsdag 7 oktober heeft de wijkkerkenraad weer vergaderd. Er waren twee belangrijke punten. Het ene ging over de kerkenraad zelf, naar aanleiding van de vraag: willen we de huidige manier van vergaderen voortzetten? Het moderamen bereidt de agenda voor en vervolgens bespreken we in de kerkenraad alle punten die daarop staan. Dat houdt veelal in dat er heel veel wordt gesproken over regelen en organiseren, en minder over vragen als: wat zien we als onze taak of doel als kerkgemeenschap en in welke richting willen we voortgaan, vooral nu (in het hele land) zich problemen voordoen als vergrijzing en een dalend aantal actief betrokken leden.

Lees meer...

Mededelingen uit de kerkenraad van september 2014

De eerste vergadering van de wijkkerkenraad na de zomervakantie vond plaats op 9 september. Op de agenda stonden vooral punten die dienden om de draad van het vorige seizoen weer op te pakken. Eén van de punten die serieuze aandacht behoefde, is de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers. Doordat de kring van gemeenteleden zich nauwelijks uitbreidt, valt het niet mee om geschikte opvolgers te vinden voor aftredende ambtsdragers. Gelukkig zijn er wel kandidaten die in oktober willen aantreden, maar in het voorjaar moeten weer enkele aftredende ambtsdragers worden opgevolgd. Ook het jeugdwerk kampt met problemen, doordat er weinig kinderen en jongeren zijn, en ook weinig vrijwilligers die de kindernevendiensten en tienerdiensten willen overnemen. De mensen die nu deze diensten verzorgen doen dat al sinds vele jaren en zouden graag worden ‘afgelost’. In samenhang met deze problemen is er gesproken over de contacten en vooral samenwerking met andere wijkgemeenten in Groningen, die kampen met vergelijkbare zorgen. Door samen te werken kunnen we hopelijk een oplossing vinden. De startzondag met de wijkgemeenten van de Fontein en de Nieuwe Kerk kan een goede gelegenheid zijn om elkaar beter te leren kennen en meer gemeenschappelijke activiteiten in gang te zetten.

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 10 juni 2014

Tijdens de laatste vergadering van de wijkkerkenraad van dit seizoen, op 10 juni, zijn er overwegend zaken aan de orde gekomen die voor de zomer nog moesten worden afgehandeld. Een onderwerp zonder haast maar wel belangrijk, was de jaarlijkse ontmoeting van de leden van de kerkenraad met die van de werkgroep Eredienst. Deze ontmoeting ging vooral over de gemeenteavond in april, waarin is gesproken over de vraag of we als gemeente gaan staat of blijven zitten tijdens de Evangelie-lezing. Naar aanleiding daarvan heeft de kerkenraad besloten te staan tijdens de Evangelie-lezing. Met de werkgroep is afgesproken om nog verder te spreken over de uitwerking van dit besluit.
Aan het einde van de vergadering hebben we afscheid genomen van Jelle Kooistra en Harrie Medema als resp. ouderling/kerkrentmeester en ouderling/tweede scriba, die beiden na jaren trouwe dienst hun taak beëindigen. In de dienst van 26 oktober a.s. zullen we in de gemeente afscheid van hen nemen. Hun vertrek betekent dat de kerkenraad op zoek moet naar nieuwe ambtsdragers. Suggesties zijn welkom, op de website is te lezen hoe men kandidaten kan voordragen.

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 13 mei 2014

Tijdens de vergadering op 13 mei heeft wijkkerkenraad gesproken met leden van de werkgroep Diaconie. Alle werkgroepen worden één keer per jaar uitgenodigd voor zo’n gesprek, met de bedoeling dat de werkgroepen en de kerkenraad op de hoogte blijven van elkanders doen en laten. Tot de vaste activiteiten van de werkgroep Diaconie behoren de diverse projecten rond de kerkelijke feestdagen, samenwerking met STIP en Sam’s kledingsactie. Onder leiding van Henk Oostinga draait het fietsproject nog steeds met goed gevolg. Bijzonderheid is dat er dit jaar voor het eerst een doorlopende actie is, nl. voor de voedselbank. Ieder week staat er een mand in ‘De Bron’, die telkens goed wordt gevuld.

Lees meer...