facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag wijkkerkenraadsvergadering van 26 mei.

Vanuit het moderamen wordt gemeld dat de AK heeft besloten geld toe te kennen voor de audiovisuele installatie. Deze is inmiddels besteld. Als de installatie er is moeten er een aantal mensen opgeleid worden om de apparatuur te bedienen en de diensten op te nemen en te streamen. Na installatie moet eerst ook even goed worden geoefend om goede opnamen te kunnen maken. Er gaat een groepje mensen aan de slag met de vraag hoe we weer kunnen beginnen met diensten in de Bron waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Tot 1 september zullen alleen online diensten worden uitgezonden. Daarna gaan we kijken of een mengvorm mogelijk is. De voorbereidingsgroep werkt dit uit. Op woensdagavond is De Bron open om mensen de mogelijkheid te bieden een kaarsje aan te steken. De laatste weken komen mensen niet alleen om een kaarsje aan te steken, maar ook om elkaar te ontmoeten. Om dit te faciliteren wordt elke woensdagavond ook voor koffie en thee gezorgd. We gaan proberen om de groep die dit regelt wat uit te breiden. De werkgroep eredienst is druk bezig met voorbereidingen om eind juni een aantal activiteiten te organiseren waarbij mensen elkaar in kleine groepjes ontmoeten en dan samen een activiteit ondernemen. Gedacht wordt aan: wandelen, op vogeltocht, schilderen, wandelen, een culturele activiteit. Het is de bedoeling dat dit in de buitenlucht plaats gaat vinden.
Johanna Nab

Verslag wijkkerkenraad 28 april

De kerkenraad van de Bron heeft op 28 april voor het eerst digitaal vergaderd. Dit is dankzij een gedegen voorbereiding door de voorzitter heel goed verlopen. Omdat digitaal vergaderen veel vermoeiender is dan fysiek, is een korte agenda aangehouden. In de agenda was veel tijd inge-ruimd om te horen hoe de kerkenraad vindt dat er invulling wordt gegeven aan het gemeente-zijn in deze tijd. De algemene conclusie is dat het een lastige tijd is waarin vooral het persoonlijk contact gemist wordt. De kerkenraad is wel erg blij met alle inspanning die gepleegd wordt om contact te onderhouden met iedereen. Eerst was er de zondagsbrief en toen een volledige paascyclus, wel-iswaar alleen met geluid, maar mooi van samenstelling. Komende maand komt de eerste ervaring met een opgenomen dienst met beeld en geluid.
De kerkenraad geeft wel aan dat een uur luisteren erg lang is, overwogen kan worden de orde van dienst aan te passen zodat de digitale dienst korter is. Ook vindt de kerkenraad dat het niet erg is dat er in plaats van een dienst een zondagsbrief wordt verstuurd als dat zo uit komt. Een zondags-brief kan ook heel waardevol zijn als mensen thuis zitten.
Vanuit pastoraat wordt een aantal mensen regelmatig gebeld of krijgen ze een kaartje. Men kan telefonisch of per mail bij het secretariaat suggesties aangeven wie op deze manier speciale aan-dacht zou moeten krijgen.
Het blijft bijzonder wat de gevolgen zijn van deze crisis; zo doen er inmiddels 100 mensen mee aan de meditatie van Alberte en worden ook de diensten die op Youtube staan vaker beluisterd in rela-tie tot het aantal mensen dat doorgaans aanwezig is in de Bron.
Tot slot hebben we vooruit gekeken naar de zomer. Er zijn al enthousiaste mensen gevonden die nadenken over de inrichting van de zomerdiensten, mede omdat de algemene verwachting is dat we dan nog niet met elkaar in de kerk kunnen zitten.
Lettie Oostinga, scriba

 

Verslag wijkkerkenraad 25 februari 2020

De wijkkerkenraad heeft dinsdag 25 februari vergaderd, een mooi moment direct na de viering van het 40-jarig jubile-um. De kerkenraad was enthousiast over de invulling van het feest. Op vrijdagavond een feestavond met veel tijd om elkaar te ontmoeten, te horen hoe het met iedereen ging. En natuurlijk de enthousiaste leiding van de avond die han-den was van Ruud van Erp. En ook de feestelijke viering op zondag was, zoals het de Bron betaamt, een bijzondere. In plaats van een overweging las Alberte als een ‘apostel’ een brief voor aan de gemeente. Een mooie vorm voor deze gelegenheid.
De werkgroep pastoraat kreeg deze vergadering de tijd om te vertellen hoe het erbij staat met de werkgroep. De werkgroep doet nog steeds met plezier haar werk, er zijn wat wisselingen in de samenstelling maar het is goed te doen op deze manier. Een zorgpunt is of de werkgroep wel altijd weet wat er speelt onder gemeenteleden. Weten mensen dat ze het kunnen melden als ze ondersteuning nodig hebben? De kerkenraad ziet die zorg ook maar weet aan de andere kant ook dat er veel zelfredzaamheid is binnen de gemeente. Veel pastoraat wordt onderling geregeld.

Lees meer...

Verslag wijkkerkenraad 11 juni 2019.

Door de vakantie van een aantal leden waren we maar met een kleine groep. Ook het feit dat we het einde van het seizoen naderen, was te merken in de agenda.
De vergadering heeft uitgebreid gesproken over de community BijHem die toenadering zoekt met de Bron. Op zich een goede zaak omdat zij een andere doelgroep hebben dan de Bron. De wijkkerkenraad wil zeker in ge-sprek met deze groep. Het is voor de kerkenraad nu nog niet het moment om te bepalen of een samenwer-kingsverband aangegaan kan worden. In een later stadium komen we hier zeker op terug.
Vanuit het College van Kerkrentmeesters ontving de kerkenraad een overzicht van de financiële situatie in de verschillende wijkgemeentes. De Bron brengt niet genoeg middelen in om zichzelf te bedruipen. Hier willen we zeker over nadenken. Een eerste stap is gezet door de kerkbalans weer persoonlijk rond te brengen en op te halen. Dit heeft zeker zijn vruchten af geworpen. Ook de sluiting van twee grote wijkcentra verhoogt de kansen op verhuur van de Bron. Er wordt nagedacht hoe deze cijfers te delen met de wijkgemeente.

Lees meer...