facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Kort verslag van de wijkkerkenraad op dinsdag 12 mei.

Ook tijdens deze vergadering werd het grootste deel van de avond besteed aan de bespreking en verdere uitwerking van het Concept Beleidsplan 2015-2019 van de Algemene Kerkenraad.
We hebben met elkaar een aantal voorstellen geformuleerd, die kunnen bijdragen aan de beoogde bezuinigingen. Hierbij hebben we vooral gekeken naar wat het kan betekenen voor onze eigen wijkgemeente 'De Bron'. Deze voorstellen zullen aan de gemeente worden kenbaar gemaakt en besproken op de Gemeente Bijeenkomst op 14 juni a.s. na de ochtendviering (zie de aankondiging op de website).

Meer samenwerken met andere gemeentes is één van de stappen die al gezet zijn, zoals blijkt uit de gezamenlijke Pinksterdienst in De Fontein. Ook worden voorbereidingen getroffen voor een gezamenlijke startweek met 'De Fontein' en de Nieuwe Kerk. Om bovenstaande zaken goed op elkaar af te stemmen, zal er op 19 mei een vergadering van de Moderamina zijn van bovenstaande kerken.

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van dinsdag 14 april 2015

Tijdens de vergadering van de wijkkerkenraad op 14 april werd de meeste tijd besteed aan een eerste bespreking van het Concept Beleidsplan 2015 – 2019 van de Algemene Kerkenraad. Daarin wordt een plan geschetst voor de toekomst van de kerken in de stad Groningen, met minder financiën en (waarschijnlijk) minder leden. Moeten alle wijkgemeentes inkrimpen? Kunnen we als afzonderlijke wijkgemeentes nog lang blijven voortbestaan? Moeten we misschien onze kerkgebouwen verhuren, moeten we er zelfs enkele helemaal opgeven? Wat is de positie van 'De Bron'? De 'krimp' kwam ook in andere opzichten aan de orde. Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die een taak binnen onze wijkgemeente willen of kunnen vervullen. Zo zijn we nog steeds opzoek naar een ouderling-kerkrentmeester (zie de oproep hieronder) en naar een wijkcorrespondent. Verder zal na de zomer de EHBO-groep ophouden te bestaan. Na jaren lang hun taak te hebben vervuld, (gelukkig) zonder dat er ongevallen o.i.d. hebben plaats gevonden, hebben de leden besloten vanaf september a.s. te stoppen vanwege onder-bemensing, omdat er de afgelopen 10 jaar geen bijzonderheden zijn geweest en omdat er een goed hulpverleningssysteem is in Nederland.

Verslag van de vergadering van de wijkkerkenraad

Op dinsdag 10 maart heeft de wijkkerkenraad vergaderd. Eén van de onderwerpen was de jaarrekening van 2014. Na alle problemen is er nu weer een goed overzicht van de financiële situatie. De kascommissie kan de jaarrekening controleren, waarna décharge kan worden verleend aan de penningmeester. De activiteiten van en voor de jeugd gaan gestaag door. De jeugd, maar ook de organisatie van activiteiten weten elkaar steeds beter te vinden. In ‘De Bron’ worden in maart en april weer twee soosavonden voor groep 7 en 8 georganiseerd. Voor zondag 15 maart staat weer een CU dienst gepland.Op 21 juni is er een jeugddienst. Er wordt over nagedacht hoe hier invulling aan kan worden gegeven. Bovendien worden voor deze jeugddienst ook de andere wijken uitgenodigd. De Immanuelkerk heeft de jongeren uitgenodigd voor een maaltijd op 2 april, met na afloop gezamenlijk te kijken naar ‘The Passion’. Op vrijdag 10 april is er een gemeente-avond met als thema ‘Verfrissen en Vernieuwen’ (zie hierboven). De wijkkerkenraad heeft een voorbereidingsgroep hiervoor ingesteld. De avond wordt afgesloten in Spaanse sfeer: een drankje met tapas hapjes. Ook al blijft het een zorg nieuwe ambtsdragers te vinden, de wijkkerkenraad is blij dat er op 22 maart twee nieuwe ambtsdragers kunnen worden bevestigd. Antje Graaff wordt ouderling en Immie Hoekstra diaken. In dezelfde dienst nemen we afscheid van Tonko Ufkes als diaken. Hij heeft dit ambt 8 jaar vervuld.

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van Januari 2015 

Op dinsdag 13 januari kwam de wijkkerkenraad bijeen voor de eerste vergadering van het nieuwe jaar. Op de agenda stond een lange lijst van punten. Met de nodige vergader-discipline en dank zij een iets andere aanpak van zaken lukte het om alle punten af te werken. Tot de punten behoorde een verzoek om een lijst van adressen van leden van 'De Bron' te maken en aan de leden ter beschikking te stellen. Op basis van allerlei argumenten over-en-weer is uiteindelijk besloten dat de kerkenraad uit overwegingen van privacy en eventueel misbruik geen verantwoording wil nemen voor het verzamelen en verspreiden van een dergelijke lijst. Eventueel kan men van individuen de adressen opvragen bij de werkgroep Pastoraat. Een ander punt dat aandacht vroeg was de evaluatie van de activiteiten tijdens de Advent- en Kerst periode. Een van de vragen was of het mogelijk is om, gezien de inspanning van de voorbereiding en het ontoereikend aantal kinderen, volgend jaar tijdens Eerste Kerstdag weer een kerstspel op te voeren. De Kerst-inn op Eerste Kerstdag is goed verlopen en werd positief beoordeeld. Verder werd er gesproken over de actie Kerk Balans en over de vraag hoe volgende jaar de tekortkomingen in de organisatie van dit jaar kunnen worden voorkomen.
Jan de Jong (scriba wijkgemeente 'De Bron'