facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Kort verslag Wijkkerkenraad van 10 november 2015

In de kerkenraadsvergadering van 10 november hebben we onder andere stilgestaan bij de vraag welke kant we op moeten met het jeugdwerk in onze kerk, in onze wijk, in onze stad. Het aantal jongeren in onze wijkgemeenten neemt af en de activiteiten die er zijn worden wisselend bezocht. Bij de startweek werden de activiteiten voor de jongeren uit de wijkgemeentes van de Nieuwe Kerk, de Fontein ende Bron goed ontvangen. Samenwerking met andere wijken is logisch en zal steeds verder gaan. (Jeugd-)Diaken Erik Postma is bezig met het uitschrijven van de ideeën van de Bron-werkgroep Jeugd met het oog op de toekomst. Ruud van Erp denkt ook mee.
Samenwerking met andere stedelijke protestantse gemeentes krijgt ook op andere terreinen steeds meer handen en voeten; de gezamenlijke startweek was een mooi voorbeeld.

Lees meer...

Kort verslag wijkkerkenraad op 13 oktober 2015

Op deze vergadering was onze penningmeester Jelle Kooistra aanwezig om de begroting voor het komend jaar te bespreken en toe te lichten. Met enige regelmaat komt het onderwerp financiën terug, ook omdat de hele wijkkerkenraad hiervoor verantwoordelijk is. Gelukkig beschikken we over een aantal deskundigen.
Verder werd ook teruggekeken op een Oecumene overleg dat is geweest op 14 september jl. met de besturen van de Walfried parochie, Damsterboord en de Bron. Hierbij is afgesproken dat er vanaf 2016 jaarlijks twee keer een gezamenlijke Oecumenische viering zal zijn. De eerste zal zijn in januari en wordt voorbereid door de voorgangers n.a.v. “Week van Gebed voor de eenheid van Christenen”. De tweede zal op de eerste zondag van oktober worden gehouden en zal worden voorbereid door de gezamenlijke werkgroepen Oecumene van de Bron Damsterboord en de Walfried Parochie.

Lees meer...

Kort verslag wijkkerkenraadsvergadering op 8 september 2015

Dit was de eerste vergadering van de wijkkerkenraad na de zomervakantie. Voorafgaand was er al door het Moderamen vergaderd, samen met de Moderamina van de Nieuwe Kerk en de Fontein. Deze samenwerking resulteert weer in een mooi opgezet plan voor de startweek van 14-19 september a.s. Erik Postma is druk bezig met de voorbereidingen Ook voor de jeugd worden hierbij een aantal leuke activiteiten aangeboden. Verder werd er in de gezamenlijke vergadering teruggekeken op de invulling van de zomerdiensten.
Hoewel Kerst nog ver weg is, hebben we als kerkenraad alvast met een tweetal leden van de werkgroep Eredienst nagedacht over de invulling van de vieringen. Ruud van Erp deed kort verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad, waar de reacties van de verschillende wijkgemeentes op het Concept Beleidsplan waren besproken. Dit krijgt nog een vervolg.
Tenslotte vertelde Christien, dat de eerste vergadering over de komende Spulletjesmarkt alweer is geweest. Deze zal worden gehouden op 14 november a.s.
De volgende wijkkerkenraad zal gehouden worden op dinsdag 13 oktober a.

Verslag van de vergadering van de wijkkerkenraad op dinsdag 16 juni

Op dinsdag 16 juni vond de laatste vergadering van de wijkkerkenraad van dit seizoen plaats. Voordat de zomer begint en de meesten van ons op vakantie gaan, moesten nog allerlei zaken worden afgehandeld. De belangrijkste daarvan was: de reactie van onze wijkgemeente op het Concept Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Groningen over de toekomst van de kerken in stad. Het voorstel van de kerkenraad voor deze reactie was al besproken op 14 juni, na afloop van de zondagse viering. Met de bijstelling van een drietal punten die vanuit de gemeente naar voren waren gebracht, stelde de kerkenraad deze reactie vast. De kern ervan is, dat we door nauwere samenwerking met andere wijkgemeentes en een minder ‘top zware’ organisatie beter zijn voorbereid op de toekomst. Met het oog op teruglopende financiële middelen moeten we bereid zijn om eventueel te zoeken naar een andere plaats in de wijk voor onze vieringen en andere activiteiten, vanuit de gedachte dat het voortleven van de Kerk belangrijker is dan het voortbestaan van ons kerkgebouw.
Tijdens de vergadering keken de leden van de kerkenraad samen met leden van de werkgroep Eredienst terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het komende jaar. Terwijl iedereen zich stilletjes zat te verheugen op de naderende zomer en zonneschijn, werd al gesproken over winterse zaken als de viering van Kerst en daarna van Pasen.
En verder kwamen er allerlei vaste punten aan de orde: financiën, jeugd, diaconie en pastoraat. Aan het einde sloot Immie Hoekstra deze laatste vergadering voor de vakantie af met een passend Iers gedicht: ‘May the road rise up to meet you | May the wind be always at your back | May the sun shine warm upon your face | The rain fall soft upon your fields. | And until we meet again | May God hold you in the palm of His hand.’