facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag van de wijkkerkenraadsvergadering 12 juni 2018

Dit was de laatste vergadering van dit seizoen. Het belangrijkste gespreksonderwerp van deze vergadering was het werkplan van de predikant, da Alberte van Ess. De kerkenraad was zeer onder de indruk van alle taken die Alberte zo-wel binnen als buiten de wijk uitvoert. Zij sprak haar zorg uit dat Alberte niet structureel meer uren moet gaan werken dan zij beschikbaar heeft. Het werkplan biedt de kerkenraad aanknopingspunten om volgend seizoen niet alleen de zakelijke dingen te bespreken, maar ook met enige regelmaat in gesprek te gaan over de visie van de Bron. Te denken valt dan aan onderwerpen die betrekking hebben op de wens van de Bron om kerk in de wijk te zijn maar ook aan een visie op de kerk in de stad in 2030.
Doordat de Bron in de loop der tijd gekrompen is, zijn er teveel stoelen beschikbaar. De werkgroep financiën zal de slechte stoelen wegdoen en een restant dat daarna nog over is schenken aan een goed doel of verkopen. De kerken-raad geeft aan dat in elk geval 200 stoelen beschikbaar moeten blijven; dit ook omdat de Bron zich profileert in de wijk als een ruimte waar activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Verder zijn tijdens de vergadering veel mededelingen gedaan over wat er speelt in kerk en wijk. De meest belangrijke zaken daarvan waren het meedoen aan de braderie ’40 jaar Beijum’ op 30 juni, de voorbereiding voor de startweek en tot slot een brief van Timo Meijlink. Timo vraagt daarin ondertekening van een petitie om de burgerlijke gemeente te vragen gelijkheid van burgers in hun partnerkeuze hoog op de agenda te plaatsen. De kerkenraad heeft aan deze op-roep gehoor gegeven.

Verslag van de wijkkerkenraad 8 mei 2018

Op 8 mei heeft de kerkenraad van de Bron vergaderd. Tijdens deze vergadering is uitgebreid aandacht geschonken aan de werkgroep diaconaat. Behalve de taken zoals ze zijn opgenomen in het informatieboekje doet de werkgroep ook aan veel zaken in de wijk mee. Zo wordt de kerstpakkettenactie in samenwerking met de wijk uitgevoerd. Ook is er in de wijk een groep actief die allerlei activiteiten organiseert voor wijkbewoners. Zo was er een ontbijt dat geserveerd werd in de Bon. Een verslag hiervan vind u elders op deze pagina. De bezetting van de werkgroep is nu nog voldoende maar er zijn twee leden die dit jaar gaan stoppen met hun activiteiten. De werkgroep heeft zelf een aantal initiatieven bedacht om dit op te vangen en de kerkenraad stemt daarmee in.
Daarnaast is uitgebreid gesproken over vieringen, zowel in de Bron als ook in Noord. De voorbereidingen voor de zo-merdiensten zijn gestart. Evenals vorige jaren wordt in alle drie de kerken van Noord hetzelfde thema gebruikt waarbij iedere gemeente naast een aantal vaste onderdelen, haar eigen invulling verder uitwerkt. De predikanten hebben ge-sproken over de invulling van de gemeenschappelijke viering op de derde zondag in de Nieuwe Kerk. Zij stellen de ker-kenraad voor te kiezen voor een jaarthema en dan voor iedere dienst een subthema. De diensten worden dan per dienst met een voorbereidingsgroep voorbereid. Onze wijkkerkenraad kan zich vinden in de voorstellen. Tot slot heeft de kerkenraad zich gebogen over de invulling van de 5e zondag. Eerder is gedacht aan een invulling met bijzondere vieringen zoals Taizé-, Iona- en Thomasvieringen. Na overleg besluit de kerkenraad toch te kiezen voor invulling van de diensten met een gastpredikant. De reden hiervoor is gelegen in de belasting van de gemeente met het voorbereiden van themadiensten en de wens om af en toe een andere predikant dan de eigen predikant te horen.
Voor de penningmeester was er het goede nieuws dat hem decharge verleend kan worden, de jaarrekening is goed-gekeurd door de kascommissie.
Johanna Nab.

Uit de wijkraad van 10 april 2018

Op 10 april kwam de wijkkerkenraad weer bij elkaar. Omdat onze voorzitter afwezig was zat Ruud van Erp de vergade-ring voor. We keken met elkaar terug op de veertigdagentijd en de paascyclus en constateerden dat we door de inzet van veel mensen weer terug kunnen kijken op prachtige vieringen tijdens Pasen, waarbij we ook stilstonden bij het feit dat onze eigen wijkpredikant Alberte van Ess dit jaar hierin weer in goede gezondheid voor kon gaan.
Maar ook de invulling van de veertigdagentijd was goed, met veel activiteiten, zoals meditatie, sobere maaltijden en een schilderworkshop met prachtige resultaten. Expliciet werden nog de mooie bloemschikkingen genoemd tijdens de hele periode. Zowel het meedoen aan, als de uitvoering van het projectkoor is weer als zeer waardevol ervaren. Heel bijzonder dat dit met medewerking van de musici en dirigenten steeds beter lijkt te worden en zo’n prachtige extra dimensie gaf aan deze diensten tijdens de Paascyclus.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 13 maart 2018.

Het is sinds een aantal maanden een mooie gewoonte om de vergadering te beginnen met een kort avondgebed in de kerkzaal, waarbij we o.a. stil waren bij inspirerende woorden over “Geloven als werkwoord”.
We hebben stilgestaan bij ds. Jan Ridderbos, die de afgelopen week is overleden. Hij ging altijd met veel plezier voor in de Bron. Namens de wijkkerkenraad hebben we een condoleancekaart gestuurd naar de familie.
Er is besloten om op de vierde zondag van de maand weer een kindernevendienst te gaan houden. Hiermee wordt een start gegeven op eerste Paasdag. We zijn blij dat een aantal mensen hier weer hun schouders onder wil zetten.
Omdat onze tweede scriba het te druk heeft met andere werkzaamheden, zullen we een oproep gaan doen voor een vaste notulist, die één keer per maand de vergaderingen wil notuleren.

Lees meer...