facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag wijkkerkenraad van 12 februari 2019

De wijkkerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 12 februari. Tijdens de vergadering heeft de kerkenraad uitgebreid aandacht besteed aan de werkgroep Pastoraat. De werkgroep is voldoende bemenst en opvallend detail is dat de werkgroep, met uitzondering van de predikant, uit mannen bestaat. Dit heeft tot op heden geen problemen opgeleverd en de kerkenraad is blij met het werk dat de werkgroep verricht. Uiteraard zou het fijn zijn als zich ook weer een aantal vrouwen bij de werkgroep zouden voegen.
Op initiatief van da. Alberte van Ess is de werkgroep met een drietal bijeenkomsten over ouder worden begonnen. Deze bijeenkomsten worden gehouden in de Wegwijzer bij de bibliotheek. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest en daar waren behalve een groot aantal leden van de wijkgemeente ook andere wijkbewoners aanwezig. Aan het eind van deze cyclus wordt bekeken of en hoe verder gegaan wordt met dit thema.

Lees meer...

Verslag wijkkerkenraad januari 2019


Op 8 januari was de eerste wijkkerkenraadsvergadering van de Bron in 2019. Er is teruggekeken naar een ge-slaagde Advents- en Kerstperiode met mooie vieringen. Het Kerstspel op Eerste Kerstdag was erg mooi, maar wel meer gericht op volwassenen dan op kinderen. Dit jaar waren juist op eerste Kerstdag veel kleine kinderen aanwezig. Dit is een aandachtspunt voor volgend jaar. Dit jaar was er geen Kerst Inn maar een uitgebreide koffie na de dienst. Dit was erg gezellig en een prima alternatief.
De kerkenraad heeft uitgebreid gesproken over de momenten dat er vieringen zijn in de Bron. Afgesproken is dat er op de derde zondag een gezamenlijke viering is met de Fontein en de Nieuwe Kerk. Dit lijkt duidelijk maar in de praktijk wordt er nogal eens gewisseld met de gezamenlijke dienst, al zijn de redenen daarvoor zeer legitiem. Voor gemeenteleden die niet iedere zondag in staat zijn naar de Bron te komen kan dit toch heel ver-warrend zijn. Vandaar dat de kerkenraad er naar gaat streven de diensten in de Bron altijd doorgang te laten vinden op de 1e, 2e, 4e en eventueel 5e zondag. Dit uiteraard in goed overleg met de andere wijken.

Lees meer...

Verslag van de wijkkerkenraad van 13 november 2018.

Eén keer per jaar worden de verschillende werkgroepen uitgenodigd om met de kerkenraad te delen waar ze mee be-zig zijn. In deze vergadering was de werkgroep eredienst op bezoek. Zij hebben hun taakomschrijving bijgewerkt zodat vervallen taken er niet meer in staan. De werkgroep is nog bezig alle taken te benoemen met daarbij een verantwoor-delijk persoon. De kerkenraad vraagt zich af of de werkgroep voldoende bemenst is en stelt voor om mensen eventu-eel gericht te benaderen om openstaande taken op zich te nemen. Ook wordt afgesproken dat de definitieve lijst met de praktische uitwerking van alle taken naar de kerkenraad gestuurd zal worden. De kerkenraad kan dan meekijken of alle taken benoemd zijn en of taken niet dubbel belegd zijn.

Lees meer...

Verslag van de wijkkerkenraad op 11 september 2018

Op 11 september heeft de wijkkerkenraad zijn eerste vergadering na de zomer weer gehouden. Er was een lange agenda maar omdat we aan het begin van het seizoen staan, stonden er veel “afspraakpunten” op de agenda. Veel aandacht was er voor vele activiteiten die van start gaan de komende paar maanden. Allereerst zijn de laatste zaken met betrekking tot de startweek besproken. Daar lijkt alles klaar voor de start en verloopt de opgave voor deelname voorspoedig.
In september is ook de braderie van Plein Oost in Beijum. Deze valt samen met de nationale burendag, reden dat ge-start wordt met een ontbijt voor iedereen. Daarna volgt een braderie met vele activiteiten waar alle organisaties in Beijum zich kunnen presenteren. Ook de Bron is hierbij aanwezig.
De commissie Spulletjesmarkt is gestart met de activiteiten voor de organisatie van de spulletjesmarkt op 10 november.

Lees meer...