facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

“Wat de toekomst brenge moge…,” houdt een ieder bezig.

Zo ook binnen de wijkgemeente van de Bron. In november werd ten tijde van een gemeenteraadpleging informatie uitgewisseld en gediscussieerd over een aantal toekomst scenario’s van de Bron. We zijn trots op onze vieringen met een eigen karakter: een combinatie van muziek, stiltes, kaarsen aansteken binnen de liturgie van de dienst. Speciaal waren ok de inspirerende Iona vieringen tijdens de zomer. Het is dan ook de wens van alle gemeenteleden - conform de ideeën van de algemene kerkenraad - om een vierplek te behouden voor de wijken Beijum, Van Starkenborg en de Hunze. Een plek om te vieren, te luisteren en elkaar te ontmoeten ondersteund door een professionele kracht.
Waarom dan toch nadenken over de toekomst? Aanleiding hiervoor waren enerzijds de activiteiten van de brainstormgroepen (onder andere over de jeugd en over herkenbaarheid) begin dit jaar en de kerkelijke krimp en anderzijds de financiële situatie van de PGG en stedelijke ontwikkelingen. Er is de wens om op het gebied van de jeugd samen te werken met andere kerken: gezamenlijk activiteiten te organiseren zoals mogelijk rondom The Passion in onze binnenstad DV 2014 en een dropping tijdens een gezamenlijke startzondag in 2014. Er is behoefte duidelijk te maken welke plek de Bron als organisatie heeft met een “eigen” gebouw met meer oog voor de vraag van de gemeenteleden en minder met waar we al goed in zijn. Wij willen als wijkgemeente nog beter herkenbaar zijn voor scholen, de wijk en de stad. Wat spreekt aan en waarom? En dan is het een kunst om daar als kerk bij aan te sluiten. Concreet valt te denken aan: een zondagmiddagconcert, workshops (kunst, dans, fotografie, maatschappelijk thema), een filmavond (de première van het “Movie Maal“ is al geweest), en meer mogelijkheden voor meditatie en verhuur (vergaderingen/ bijeenkomsten/ voorlichting). Naast de herkenbaarheid kan zo ook de financiële situatie mogelijk verbeterd worden: er worden meer inkomsten te gegenereerd. Anderzijds is het beroep op de middelen van de ‘stad’ al laag: onze gemeente doet veel zelf in het onderhoud en de exploitatie van de Bron. Er lijken geen verder mogelijkheden om te besparen op de jaarlijkse kosten hiervan. Een andere mogelijkheid om meer inkomsten te genereren is door nog meer in te zetten op geldwerving onder de leden van de gemeente. Stedelijk is bekend dat de gemeente Groningen onvoldoende middelen heeft om de buurthuizen/speeltuinverenigingen in stand te houden. De gemeente krijgt bij de decentralisatie van de jeugdzorg en bij de uitrol van wet maatschappelijke ondersteuning onder andere de taak om plaatsen te creëren voor ontmoeting. Momenteel is een projectgroep van de gemeente hiermee bezig en is ook de Bron een gesprekspartner. Om welke toekomstscenario’s gaat het eigenlijk? • Zo door gaan zonder “grote” veranderingen • Veranderen als kerk, met een ruim aanbod aan wijkgerichte activiteiten • Een multifunctioneel centrum worden (eventueel op ‘n andere locatie) • Samenwerken met een andere wijkgemeente Tijdens de gemeenteraadpleging werden de diverse mogelijkheden kort toegelicht. Iedere keuze heeft voor- en nadelen en de benodigde voorwaarden zijn afhankelijk van de te kiezen optie. Het is de bedoeling om 1 keer in december bijeen te komen met een aantal mensen om een scenario uit te werken en dat op 1 A4-tje terug te rapporteren naar de kerkenraad. De kerkenraad zal dan begin volgend jaar een besluit te nemen en dit voorleggen aan de gemeente. Hier vindt u de scenario’s en namen van de contactpersonen, die een bijeenkomst coördineren.
 
Scenario Contactpersoon/ email
1. “Zo door” Tonko Ufkes/ kayatz@telfort.nl
2. Meer wijkgerichte activiteiten Christian Hulzebos/ hulzebos70@hotmail.com
3. Multifunctioneel Centrum (eventueel op andere locatie) Ruud van Erp / r.vanerp@hetnet.nl
4. Samenwerken met Damsterboord Henk Oostinga/ henkoostinga@hetnet.nl
  Als u het leuk vindt om mee te denken over de diverse interessante mogelijkheden, kunt u zich aanmelden bij de betreffende contactpersoon; u ontvangt dan een uitnodiging. Uit bovenstaande mag blijken dat er volop beweging is, dat er constructief gedacht wordt om De Bron een gezonde toekomst geven: “Wat de toekomst brenge moge, ONS geleid des Heeren hand” (vrij vertaald naar J. vd Waals).