facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Project uitvaarten, een update

Waarom ook al weer?
Het project is opgezet vanuit het samenwerkingsverband van de Bron, de Nieuwe Kerk en de Fontein. Met name in deze laatste gemeente drukken het hoge aantal uitvaarten zwaar op de agenda van de wijkpredikant. Natuurlijk blijven de eigen wijkpredikanten ook uitvaarten doen, zeker als ze iemand lang begeleid hebben. Maar er zijn genoeg situaties waarin iemand anders de uitvaart zou kunnen begeleiden. Als de predikant met verlof is, moet er immers ook een collega invallen. Wellicht dat iemand dan nog liever een vertrouwd persoon uit de gemeente daarvoor vraagt. Ook doet de situatie zich voor dat, om wat voor reden dan ook, de betrokkenheid met de kerk en de wijkpredikant er nauwelijks nog is. Maar de vraag voor het leiden van de uitvaart komt wel bij de kerk terecht. Want dat blijft een kerntaak van de gemeente, maar dus niet per se van de predikant. Dat is door de jaren heen wel zo gegroeid in vele protestantse gemeentes. Maar ooit sprak de schoolmeester mooie woorden uit bij een uitvaart of een ander gerespecteerd gemeentelid. En de Rooms-Katholieke Kerk heeft al een langere traditie van daartoe geschoolde leken als voorganger bij een uitvaart.

Lees meer...

Alternatieve invulling gezamenlijke diensten

Vorig jaar is in het gezamenlijk moderamen van PGG-Noord de aanzet gegeven voor een meer alternatieve in-vulling van de derde gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Als een kans voor vernieuwing en verbinding voor de samenwerking. Een andere invulling zodat het voor alle drie de samenwerkende kerken een nieuw initiatief wordt. Er kwam een brainstormgroep met vertegenwoordigers uit de drie wijkgemeentes. Te weten: Mathilde Engelsma (Nieuwe Kerk), Hielke Freerk Boersma (Fontein) en Christian Hulzebos (de Bron). Van de predikanten was Alberte van Ess erbij betrokken. De groep bracht begin dit jaar verslag uit van hun bevindingen en kwam met het voorstel van een meer thematische invulling. Met name het middendeel, dienst van de Schrift, zou daarbij de mogelijkheid hebben alternatief te worden ingevuld. Begin en eind, zo werd duidelijk gesteld moeten herkenbaar blijven als een kerkdienst. Op 17 maart a.s. zal de aftrap zijn van deze alternatieve invulling, met als thema: een nieuw begin. We willen samen met de aanwezige gemeenteleden ons hierop (meditatief) bezinnen in de dienst. Bij de koffie kunnen we hierover in gesprek gaan en is er de mogelijkheid je op te geven om mee te werken aan zo'n (thematische) dienst. Voor dit jaar zullen in mei, september en november de gezamenlijke diensten alternatief worden ingevuld. Ook de jongeren zullen in hun viering zich bezinnen op mogelijke thema's, zodat ook zij erbij betrokken zijn. In deze dienst zal ook aandacht zijn voor het ZWO-project van de gezamenlijke kerken. Yvonne Gerner van de Stichting rondom Baba, Mali, zal speciaal vanuit Den Haag komen om iets over het project te vertellen.
Alberte van Ess

Stage binnen PGG-Noord

Ben ik nu een Braziliaan of toch een Nederlander? Waar begin je, indien je iets over jezelf gaat vertellen...
Dat is vaak lastig, zoals de eerste vraag hierboven al luidt. Daar kom ik niet uit, of toch wel?!
Naar het begin: ik ben geboren en getogen in Brazilië, mijn grootouders zijn begin jaren zestig naar Brazilië ge-emigreerd met hun, destijds kleine kinderen. Dat waren mijn ouders. Zij hebben elkaar daar leren kennen, zijn getrouwd en zo ben ik de eerste generatie aldaar geboren. Nederlandstalig opgevoed, de basisschool tweetalig gevolgd en daarna enkel nog in het Portugees. We werden er dagelijks op aangesproken dat we op de Brazili-aanse school in het Portugees moesten spreken, dat was voor ons niet vanzelfsprekend. In Brazilië meende ik altijd dat ik me meer Nederlander voelde en nu ik bijna drie jaar in Nederland woon, twijfel ik daar aan, sterker nog, nu voel ik mij een Braziliaan. Tussen wal en schip misschien. Als gescheiden moeder van twee volwassen kinderen en inmiddels (trotse) oma, begon er iets te kriebelen. Er ontstond een gevoel van ‘nu mag en kan ik zelf mijn leven verder in gaan vullen’. Wil ik zo verder, als leerkracht op de Nederlandse Taal en Cultuur school in Brazilië of wil ik iets anders? Het werd en-en.

Lees meer...

nu ik oud word“Nu ik oud(er) word”

is het thema waarover tijdens drie avonden wordt gesproken.
Bedacht vanuit de werkgroep pastoraat van de Bron worden deze avonden in samenwerking met het WIJ-team Beijum gehouden in De Wegwijzer Beijum (naast de bibliotheek). 
De eerste avond op woensdag 6 februari jl. stond in het teken van kennismaking met elkaar, en de vraag: hoe ervaren we de maatschappij ten opzichte van onszelf nu we oud(er) worden. We hadden boeiende en levende gesprekken met een twintigtal wijkbewoners, waarvan een deel vanuit De Bron.
Op 6 maart a.s. vervolgen we onze oriëntatie, met vragen als ‘wat zijn de thema’s in ons leven,
waar lopen we tegenaan en waar halen we de kracht, inspiratie vandaan?’
Op 3 april proberen we ‘de balans op te maken van onze levensfase’. Dan bespreekt de groep ook wat de ervaringen zijn van de avonden. En wie weet komt er een vervolg na de zomervakantie.
Weet u ook uitgenodigd !

IonavieringIonaviering Doopsgezinde Kerk

Zondag 10 Maart 2019 om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Ionaviering in de Doopsgezinde Kerk te Groningen. Deze viering bezinnen we ons op de tijd om op weg te gaan. De vesper wordt verzorgd door Geert Bruzewitz en Gerrie Hof
Hilda Scherphuis

Medeleven

Lieve mensen van De Bron, vanaf 13 januari woon ik niet meer in Beijum, maar aan het Kraaienest 153 in Lewenborg. Graag wil ik heel veel mensen bedanken voor hun trouw, aan mij besteed na het overlijden van Luit. Speciaal mijn dank aan onze dominee Alberte van Ess die mij vaak heeft bezocht. Iedereen die langs wil komen is van harte welkom op mijn nieuwe adres: Kraaienest 153, 9733 HL, in Lewenborg.
Hartelijke groet aan allen,
Miep Stuitje-v.d. Beek .

Graag willen we iedereen bedanken voor alle medeleven en aandacht, kaarten met bemoedigende teksten, bloemen en bezoek tijdens de afgelopen periode. We zijn er erg blij mee en het doet ons goed en het steunt ons. Heel veel dank daarvoor.
Hartelijke groet,
Grietje Ynema en Harm van den Berg.

daglicht

Zing mee ...........

We willen op Zondag 24 februari in de Trefpuntkerk, Nieuwe schoolweg 5 in Glimmen een uitvoering gegeven van het oratorium 'Daar is het daglicht. Dit oratorium is geschreven door Michaël Steehouder en de muziek is van Peter Rippen, Anneke van der Heide en Chris van Bruggen. Uitvoerenden zijn het kwartet Mozayk uit Heerenveen, een projectkoor, Chris van Bruggen piano en dirigent Jonne van Bruggen. De spreekteksten worden uitgesproken door Michaël Steehouder en Hanneke Doelman. Voor het projectkoor hebben we -in tegenstelling tot de andere liedprojecten- dit keer gekozen voor een andere werkwijze, namelijk zonder repetitieavonden. Dat is in dit geval mogelijk omdat het zangkwartet de 4 koorstemmen zingt.Maar de 5e stem (in veel gevallen de melodie) moet (eenstemmig) door een projectkoor gezongen worden. We willen een ieder die graag zingt uitnodigen hieraan mee te doen.

Wil u meedoen met het projectkoor? Dan bent u zondagmiddag 24 februari van harte welkom om 15.00 uur.
Geeft u zich even op via email?
U krijgt dan tijdig de muziek en een opname via de mail toegezonden om thuis te oefenen. Op zondagmiddag 24 februari gaan we eerst een uur lang gezamenlijk oefenen en gaan -na koffie en thee- om 16.30 uur een uitvoering geven van het geheel. 
Een middag zingen in Glimmen. Doet u mee?
Van harte welkom

Chris van Bruggen

Ouderengespreksgroep

ouderengespreksgroep2019
De werkgroep pastoraat heeft het initiatief genomen voor een ouderengespreksgroep. Beijum wordt in een rap tempo ouder. Het is bekend dat mensen bij het ouder worden met een aantal zaken te maken krijgen, zoals bijvoorbeeld: ziek worden, tijdsbesteding na pensioen, hoor ik er nog bij, pensioenuitkering, overlijden van familieleden of mensen in de naaste omgeving, eenzaamheid, om maar een aantal voorbeelden te noemen.
In onze wijkgemeente zien we dat ook gebeuren. Uit een aantal thema’s is ‘nu ik oud(er) word’ gekozen.
We denken aan een drietal bijeenkomsten, maar het kunnen er meer worden. De aanwezigen bepalen mee wat de inhoud wordt.
Ouder worden is ook een thema binnen de wijkvernieuwing Beijum die vrijdag 18 januari het startmoment had.
Mede daarom staan de bijeenkomsten open voor alle Beijumers en worden de bijeenkomsten in de Wegwijzer Beijum gehouden.
Het past binnen de visie van De Bron: de wijk in, op pad, er naar toe.
Ruud van Erp
(klik op het affiche voor een betere weergave van alle gegevens!)

 

Reactie PGG op de Nashville verklaring

De Protestantse Gemeente Groningen (de Protestantse Kerk Nederland in de stad Groningen) onderschrijft volledig de onderstaande reactie van de landelijke PKN.
Verder is de PGG bijzonder blij met het interview dat het Dagblad van het Noorden had met Ds. Ynte de Groot de vorige voorzitter van de PGG. (Zie bijlage)
De PGG kan zich goed vinden in zijn reactie op de Nashville verklaring. 
Tussen de regels door wijst hij er in het interview fijntjes op, hoe kort geleden het nog maar is, dat voor de wet trouwen in de burgerlijke gemeente Groningen mogelijk werd.

De PGG ging hierin de Gemeente Groningen zelfs voor!
Wij willen benadrukken dat mensen van elke seksuele geaardheid of levensverbintenis niet alleen welkom zijn, maar reeds lang aan ons kerkelijke leven volwaardig deelnemen.
E.M. Meisner, preses PGG

Lees meer...

Spoor Van Licht corrected 2019 version BSpoor van Licht – 10 januari 2019

Volg op 10 januari 2019 het Spoor van Licht en laat jezelf meenemen in een wereld van rust, muziek en kaarslicht...! 
Studeren, werken, vrijwilligerswerk, een gezin, een sociaal leven... de maatschappij tekent zich tegenwoordig door een volle en drukke agenda. Hebben we nog wel tijd om uit te rusten en tot onszelf te komen? Op donderdagavond 10 januari is de Martinikerk geopend en verlicht met honderden kaarsjes. Iedereen is welkom om te luisteren naar meditatieve muziek, een moment van rust te ervaren en een lichtje aan te steken. De deur staat open.
Spoor van Licht, 10 januari tussen 20:00 en 22:30 uur in de Martinikerk, Martinikerkhof 3 te Groningen

kerkbalans 2019Actie Kerkbalans 2019: ‘Geef voor je kerk’

Anders dan van allerlei andere goede doelen krijgt u van de kerk maar één keer per jaar een brief met het ver-zoek om geld te geven. De rest van de tijd proberen we ons als kerk vooral bezig te houden met het aanwezig zijn als gemeenschap waar iedereen telt. Een vanzelfsprekende taak van de kerk is de pastorale en diaconale zorg voor mensen in nood, zoals bij ziekte en overlijden en de aandacht bij vreugdevolle momenten zoals ge-boorte en huwelijk. Bijna elke zondag is er in ons kerkgebouw om 10.00 uur een eredienst, waar iedereen har-telijk welkom is, met koffie en thee na. Alleen elke 3e zondag van de maand vieren we de eredienst samen met de wijkgemeenten van de Nieuwe Kerk en de Fontein in de Nieuwe Kerk. Ook door de week vinden er diverse activiteiten plaats. Er worden bijvoorbeeld christelijke meditatiecursussen verzorgd, het stiltecentrum is op specifieke momenten voor iedereen toegankelijk, er worden zo nu en dan maaltijden georganiseerd, enz.

Lees meer...