facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Meditatiegroep in de Bron begint weer op 23 september

Al enige tijd komt er op de tweede en vierde maandagavond van de maand een meditatiegroep (vanuit christelijk perspectief) bijeen in de Bron.
We zitten dan in het stiltecentrum. Van 19.30 tot 20.00 u. is er inloop met thee en koffie en gelegenheid om bij te praten. Om 20.00 u. gaan we de kerkzaal en de stilte in. We beginnen met een meditatie om het lichaam wat tot rust te brengen. Daarna volgt de meditatie voor meer geestelijke verstilling. Dat kan zijn aan de hand van een (religieuze) tekst, een beeld of muziek. Aan het eind is er de gelegenheid, voor wie dat wil, om te reageren en te delen met de groep. Om 21.00 sluiten we af. De deelnemers komen uit de Bron, de wijk eromheen en andere gemeentes uit de stad. Sommige hebben ervaring met meditatie, anderen zijn net begonnen. Maar dat gaat altijd moeiteloos samen. Ervaring met meditatie is dus niet vereist om mee te doen. Meditatie is een weg opgaan, samen blijven we altijd onderweg. De eerste keer van het nieuwe seizoen is op maandag 23 september vanaf 19.30 u ben je welkom. Wil je meer weten, neem gerust contact op.
Alberte van Ess

Start(theater)dienst

Op zondag 15 september vieren we de startzondag in een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk om 9.30 u. Het zal een theaterdienst zijn. We laten ons verrassen door theaterman en predikant Kees van der Zwaard. Elementen van een 'gewone' dienst zullen herkenbaar zijn, maar het wordt ook helemaal anders. Het thema is “Groen doen”, in aansluiting op het thema van het Festival van de Geest. Het is tevens de startzondag voor Groningen-Noord: de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk. Jongere en oudere gemeenteleden uit die betreffende gemeentes hebben de dienst mee voorbereid. Komt dat zien en beleven!

In memoriam Bauke Kats

Op 16 augustus is Bauke Kats op 91-jarige leeftijd overleden. Bauke was een graag geziene man in De Bron. Vanaf het ontstaan van de wijk Beijum, heeft hij zich erg ingespannen voor de oecumene. Met zijn ervaringen vanuit de wijken Selwerd, Paddepoel, Vinkhuizen, liep hij voorop in de gesprekken met de Abrahamparochie. Daardoor kwamen er al snel gezamenlijke, oecumenische diensten die tot op de dag van vandaag nog plaats vinden. Bauke heeft zich ook ingezet voor de boekentafel in De Bron. Met grote aandacht werden boeken geselecteerd om te worden uitgeleend. Vaak stond Bauke zelf bij die tafel en werden (geloofs)gesprekken gevoerd. Ook is Bauke een groot aantal jaren met zijn vrouw Ankie sleuteladres geweest van De Bron. Zij woonden op een steenworp afstand. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Ankie, de kinderen en kleinkinderen. De crematie heeft in kleine kring plaats gevonden. De bloemen uit De Bron zijn als teken van troost en verbondenheid naar Ankie gegaan.
Paul van Zwieten.

Terugblik zomerdiensten

Net als andere jaren hebben we ook dit jaar weer zes zomerdiensten gehouden in de vakantieperiode. Het thema voor deze diensten van dit jaar was ‘Stilte’. zomerdienstHetzelfde thema dat ook werd gehanteerd in de zomerdiensten van De Fontein en De Nieuwe Kerk. Een deel van de voorbereiding heeft ook gezamenlijk plaatsgevonden. Het is geweldig te constateren dat er ieder jaar weer mensen bereid en enthousiast zijn om de diensten in tweetallen voor te bereiden en vorm te geven. Elk op geheel eigen wijze.
Diverse invalshoeken van Stilte werden belicht: ‘op zoek naar stilte’, ‘stem in de stilte’, ‘God is stilte’, de stilte van Gods verborgenheid’, ‘stilte zonder antwoord’ en ‘de stilte van de ziel’.
De diensten zijn bijzonder goed bezocht en de reacties van de kerkgangers waren over het algemeen erg positief. Heel knap hoe de verschillende voorgangers-tweetallen een heel eigen invulling wisten te geven aan het thema Stilte, daarbij puttend uit teksten uit de Bijbel maar ook uit gedichten en andere verhalen.
Ook muzikaal was er een grote diversiteit aan liederen uit het liedboek, Taizé en Iona en nog veel meer. Zelfs de Beatles, Stef Bos en Simon & Garfunkel waren te horen.
Het is toch fantastisch dat we als relatief kleine kerkgemeenschap elk jaar weer in staat zijn om invulling te geven aan zes zomerdiensten. Volgend jaar gewoon weer!
Nynke van Ravels

Zomervieringen

Evenals vorige jaren vinden er in De Bron ook dit jaar weer zomervieringen plaats. Het gaat in totaal om zes vieringen. Afgelopen zondag was de eerste. De vorm in De Bron is die van een gebedsdienst. Het thema is dit jaar ‘Stilte’.
De vieringen laten allemaal een ander facet van stilte aan het woord. Op 14 juli was dat: ‘Op zoek naar stilte’. Wanneer kan het gebeuren, de roeping in de stilte? We zijn er nooit op bedacht. Het kan je ieder moment overkomen. De ervaring dat er iets of iemand is die je roept. Je hoort het alleen als je stil bent, innerlijk stil. Als er te veel afleiding is, is het niet te horen en sta je er niet voor open. Te veel dingen nemen ons in beslag. De stem in de stilte dient zich vaak zomaar, vanzelf uit het niets aan.
De komende weken gaat het over:
21 juli: Stem in de stilte.
28 juli: God is stilte.
4 augustus: De stilte van Gods verborgenheid.
11 augustus: De stilte zonder antwoord.
18 augustus: De stilte van de ziel.

Lees meer...

Duif cropVan de kindernevendienst

Zondag 9 juli was het Pinksteren, en toen hadden we een bijzondere viering in de kerk. Heel veel mensen had-den een bloem meegenomen en voorin de kerk in een vaas gezet. Ook stond er een wandeling op het pro-gramma voor de grote mensen.
Ondanks dat het geen vierde zondag van de maand was, is er wel een kin-dernevendienst geweest. En wel een extra feestelijke, met ranja en een zak vol snoepjes. De kinderen hebben het Pinksterverhaal gehoord, en ze hebben gekleurd.
En wie dat wilde mocht een eigen bloem maken van riet-jes en vouwblaadjes. Het was een heel gezellige ochtend, en aan het eind mocht een van de kinderen de Pinksterduif loslaten. Dat was best wel een beetje spannend.
Zondag 23 juni is er weer een kindernevendienst. De laatste voor de zomervakantie. En mocht je in de vakantie toch naar de kerk willen komen, de vakantiekoffer staat klaar met de goedgevulde snoeptrommel, allerlei leesboekjes en een heleboel kleurplaten.
Betsie AB

Pinksterdienst 9 juni 2019 Pinksterdienst

Vooraf aan de dienst werden alle meegebrachte bloemen in vazen gezet. Een bloem voor iedereen met een Pinksterwens om mee te bloemen met Pinksterennemen naar huis.
Na het lezen van Handelingen 2: vers 1-6 gingen we in twee groepen op weg, net als de Emmaüsgangers, in tweetallen naast elkaar. We kregen een Pinksterboodschap mee om deze met elkaar te delen en te bespreken. Eerst liepen we in stilte en na ongeveer 5 minuten lopen stonden we stil en werd de tekst van Sabine Nijland hardop voorgelezen om daarna onze weg te vervolgen. We liepen met iemand op die we juist niet zo goed kenden en dat leverde leuke gesprekken op. We konden het oa hebben over "Gever van geduld, Brenger van vriendelijkheid, Drager van trouw.
De zon scheen en we liepen door de Groene Long van Beijum. De meerkoeten en eenden in de vijver verbraken onze stilte, daar hadden we even geen rekening mee gehouden. Wat was het leuk zo onderweg te zijn . Bij terugkomst bleven we buiten wachten op de duif die werd losgelaten, als symbool van de Geest, die waait waarheen zij wil. Na de dienst van gebeden en gaven werd deze bijzondere dienst afgesloten met het lied: "Vrede wens ik je toe" .
Immie Hoekstra

 

 

Pinksterdienst


Zondag 9 juni is het Pinksteren en dan gaan we erop uit!
We beginnen om 10.00 u. in de Bron zoals we gewend zijn met een welkom, gebed, het zingen van een lied en de lezing. De Pinksterboodschap zullen we vervolgens met elkaar al wandelend meditatief overwegen aan de hand van een korte tekst. Een Emmauswandeling. We lopen in tweetallen, net als de Emmausgangers, eerst een tijdje in stilte, de tekst voor jezelf overwegend, daarna wordt op een afgesproken punt de stilte verbroken en gaan we twee aan twee met elkaar in gesprek over de tekst.
Na ongeveer 20 minuten zijn we terug bij de Bron, waar we traditiegetrouw, een duif loslaten, symbool van de Geest, die waait waarheen zij wil. Daarna vervolgen we de dienst met de gebeden en sluiten het af. En uiteraard is er dan nog koffie en thee.
Voor wie niet kan wandelen is er programma binnen aan de hand met dezelfde tekst. Ook is er voor de kinderen leiding aanwezig en is er voor hen wat te doen.
Daarnaast wordt een ieder verzocht een bloem mee te nemen, met een pinksterwens. Daarmee vormen we een bont boeket. Na de dienst kan een ieder een (andere) bloem meenemen met de wens van een gemeente-lid.
Alberte van Ess

 

eisse BakkerEisse Bakker 1933 – 2019

Op 11 april 2019 is Eisse Bakker overleden. Hij is 85 jaar geworden. Zeker voor de oudere Bronner is Eisse een begrip. In de Beijumse tijd is Eisse geruime tijd penningmeester geweest en als zodanig lid van de werkgroep financiën van De Bron. Hij deed dit werk op zijn eigen wijze, streng doch rechtvaardig. Eisse was een uiterst betrokken man, niet allen bij De Bron, maar ook bij de stedelijke, de landelijke kerk en bij de politiek. De Bron is in 1980 begonnen als Samen op Weg gemeente terwijl de stad nog volop in het proces van samengaan was. In financieel opzicht was hij een gezaghebbende voorloper. Je kon altijd bij hem terecht met vragen, daar nam hij de tijd voor. In de eredienst is een kaars aangestoken voor Eisse om hem te gedenken. Het licht brandde ook voor zijn vrouw Ina, voor goede moed in de komende, moeilijke tijd. Eisse is letterlijk en figuurlijk van onschatbare waarde geweest voor De Bron.

Ruud van Erp

Terugblik Paascyclus april 2019

Waarin een kleine wijkgemeente groot kan zijn: met zijn allen hebben we in De Bron in april weer vier gedenkwaardige diensten meegemaakt op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag.
Wat is het mooi dat er in zo’n bijzondere periode van het jaar zoveel mensen op de been te krijgen zijn om van deze diensten echte vieringen te maken: da. Alberte van Ess om voor te gaan in alle vier de diensten, het projectkoor onder leiding van Peter Rippen en Vincent van Ravels, om even zovele diensten muzikaal te omlijsten, en verder kosters, ambtsdragers, lectoren, bloemen-mensen, kindernevendienstbegeleiding (ben ik nog iemand vergeten?).
Wat is er mooi gezongen en gemusiceerd, ook door Machteld Rippen-Veenker. Wat stond er in de hele 40-dagentijd tot en met Pasen een mooi en afwisselend bloemen-stuk op de tafel. Wat is het ook mooi om te zien hoe snel een kerkzaal kan veranderen van een avondmaals-setting in een ruimte waar men samen naar The Passion kon kijken. En wat was het fijn dat op Paasmorgen door groot en klein de opstanding gevierd kon worden, eerst in de eredienst, en toen nog in de ‘dienst van de ontmoeting’, met koffie, thee en lekkers.
Iedereen die daar een kleine of grotere bijdrage heeft geleverd, als was het maar door aanwezig te zijn, hartelijk dank!

Zomervieringen, doet u mee?

Ook dit jaar is er tijdens de zomervakantie weer een serie van zes zomervieringen in De Bron en ook in de Nieuwe Kerk en de Fontein. De eerste zomerviering is op 14 juli, de laatste op 18 augustus.
De vieringen hebben een meditatief karakter en zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een thema.
Het thema van dit jaar is ‘Stilte’.

Wat is stilte?
Afwezigheid van geluid?
Nee, want stilte kun je horen.
Wat is stilte?
Afwezigheid van storend geluid?
Misschien wel.

Lees meer...