facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Nieuw diaconaal ZWO-project

Het huidige ZWO-project, ‘The Future In Our Hands’ willen we afronden. Na twee jaren van ondersteuning gaan we op zoek naar een nieuw project.
Hierbij nodigen we leden van de drie gemeentes (De Bron, De Fontein, de Nieuwe Kerk) uit om met voorstellen te komen. Het zou prachtig zijn dat u persoonlijk nauw verbonden bent met een stichting in binnen- of buitenland, of dat een familielid/kennis zich inzet voor een goed doel.
U hebt tot 15 juni om een doel aan te dragen. Daarna overleggen de drie ZWO-groepen met elkaar, en hopen we voor de zomervakantie te weten wat het nieuwe project wordt. In september zullen we dit dan bekendmaken.
Hebt u een goed doel, dan kunt u dat melden bij uw ZWO-groep of diaconie.
Wilt u meer informatie, dan mag u mij ook bellen: 050-5773562.
Namens de drie ZWO-groepen, 
Bram van Huis.

dienst 27 05 20181050187

Kindernevendienst

Afgelopen zondag hadden we weer kindernevendienst. Met de kinderen hebben we het gehad over Pinksteren. Best een moeilijk verhaal om uit te leggen en te begrijpen. Een wind die zomaar waait, mensen met vlammen op hun hoofd, en iedereen kan ze verstaan. Als verwerking hebben we een CD genomen, die stelt de wereld voor. In het midden hebben we een waxinelichtje geplakt, dat is het vlammetje van Pinksteren. Dat vlammetje van Pinksteren schijnt over de hele wereld. Natuurlijk is onze wereld niet leeg gebleven, die hebben we allemaal heel vrolijk versierd. En omdat het zo warm was kregen we van de koster ranja bij het knippen en plakken, en als verrassing had hij er een schaaltje met paaseitjes bij gedaan. Die vond hij nog in de kast. Het was een gezellige kindernevendienst. Voor de zomervakantie hebben we nog één keer nevendienst en dat is op zondag 24 juni.
Betsy Ab

Gebruik van het liedboek tijdens de dienst.

Een paar jaar geleden, toen het nieuwe liedboek in gebruik is genomen, hebben we in De Bron besloten om niet weer een grote hoeveelheid liedboeken aan te schaffen. Simpelweg omdat we daar de financiële middelen niet voor heb-ben. Daarom hebben we de vaste bezoekers van De Bron gevraagd om zelf een liedboek aan te schaffen en dat ’s zon-dags mee te nemen. Voor gasten hebben we een tiental exemplaren aangeschaft. De meeste mensen nemen sindsdien hun eigen liedboek mee. Het komt echter ook vaak (te vaak) voor dat mensen die wel een liedboek hebben, dit vergeten mee te nemen en dan een gast-exemplaar pakken. Dit heeft dan tot gevolg dat er voor gasten geen liedboek beschikbaar is. Uiteraard hebben we er begrip voor dat zo nu en dan wordt vergeten om het eigen liedboek mee te brengen (het overkomt mezelf ook nog steeds). Toch doen we een beroep op iedereen die over een liedboek beschikt om dit ook mee te brengen naar de dienst. Dan maken we het voor onze gasten gemakkelijker om mee te zingen.
Nynke van Ravels

Zomerdiensten

De tijd vliegt en over een paar maanden is het weer zover. Dan is het zomervakantie en dus weer tijd voor de zomer-diensten. Net als de afgelopen jaren werken we samen met de Nieuwe Kerk en de Fontein als het gaat om de voorbe-reiding van deze diensten. Als thema is dit jaar gekozen voor ‘de zeven deugden’, waarbij we ook kijken naar de beel-dende kunst die daarover is gemaakt.
In de Bron worden de zomerdiensten zoveel mogelijk voorbereid en uitgevoerd door gemeenteleden. We willen graag weer 10 tot 12 mensen bij elkaar brengen, die het leuk vinden om een overweging te maken, bijpassende liederen uit te zoeken en een dienst vorm te geven. Als je het leuk vindt om mee te werken aan de zomerdiensten en je bent min-stens één van de zondagen in de zomervakantie beschikbaar, dan kun je je opgeven via e-mail
Nynke van Ravels

 

Gemeenteoploop.

Na de dienst op 22 april j.l. was er weer een gemeenteoploop om met elkaar in gesprek te gaan over de samenwerking in PGG Noord (Nieuwe Kerk, Fontein, de Bron). Nynke van Ravels, voorzitter van de wijkkerkenraad, gaf een presentatie. Hieronder leest u een samenvatting.
‘Waar staan we en hoe gaan we verder’ was de titel van het verhaal.
Er wordt samengewerkt omdat we dat willen. Deze samenwerking is in eerste instantie gericht op versterking van eigen kracht door elkaars sterkten te benutten.
Als activiteiten worden genoemd:
• De pastoraatsgroepen hebben een drietal themabijeenkomsten gehad.
• De diaconaatsgroepen werken aan gezamenlijke projecten, vooral ZWO.
• De jeugdgroepen werken aan gezamenlijke activiteiten en hebben een dienst op de derde zondag van de maand in het Nieuwe Kerk centrum.
• De uitvaartgroep is gestart. Hiertoe is een groep ouderlingen opgeleid. Het meldpunt is in gebruik genomen.
• Naar aanleiding evaluaties van de dienst op de derde zondag in de maand in de Nieuwe Kerk wordt er gewerkt aan een nieuwe opzet.

Lees meer...

dienst 11 03 20180527040 jaar Beijum en van Blues tot Bach in de Bron

Op woensdag 30 mei wordt een muziekavond in de Bron te georganiseerd. Het 40 jarig bestaan van de wijk Beijum en de nieuwe vleugel in de Bron zijn de aanleiding daartoe.
Doel is met elkaar een leuke avond met muziek in de Bron door te maken. Actief door zelf mee te doen, of passief door gewoon te luisteren.
Niet alleen de Bronners zijn welkom, maar ook de Beijumers die De Bron wat minder goed van de binnenkant kennen. Muziek als verbinding en de Bron als podium dus; midden in de wijk en voor iedereen open.
Als je zelf een instrument bespeelt, zingt of op een andere manier je bijdrage wilt leveren dan word je van harte uitgenodigd. Ook als je begeleid wilt worden op de piano kunnen we dat regelen.
Wil je je opgeven om zelf een actieve muzikale bijdrage te leveren dan kun je aanmelden via de website van de Bron www.pkndebron.nl
Voor meer informatie kun je contact nemen met Vincent van Ravels

 

Diaconaat in de veertigdagentijd

In het project voor de veertigdagentijd, dat elk jaar wordt aangeleverd door Kerk in Actie, werd dit jaar het onderwerp “onvoorwaardeijke liefde” steeds zichtbaarder.
In de foyer hingen posters van de sobere maaltijden waar elke week op was te lezen wat de maaltijden hadden opge-leverd. Vijf keer kwamen zo’n twintig mensen op woensdagavond bij elkaar om met elkaar soep en brood te eten. Tij-dens elke maaltijd werd stilgestaan bij het onderwerp waar in de voorgaande dienst voor was gecollecteerd. Aan het eind van elke maaltijd werd een bijdrage voor de maaltijd gevraagd. De sobere maaltijden hebben in totaal het mooie bedrag opgeleverd van € 419,69. De opbrengst van de eerste collectes in de Bron tijdens de veertigdagentijd bracht € 228,41 op.

Lees meer...

Terugblik op de veertigdagentijd en de paascyclus

Veertigdagentijd,
In de veertigdagentijd is elke maandagavond het stiltecentrum open geweest. Een moment om te mediteren met tot slot een avondgebed. Een klankschalen meditatie was onderdeel van de reeks. De laatste avond kon een kruisweg-statie worden gelopen. De schildergroep van Grietje Ynema is een succes geworden. De schilderingen zijn in de kerk-zaal opgehangen.
Paascyclus.
Op Witte Donderdag begon de paascyclus. De tafels stonden klaar en de maaltijd van de Heer werd gevierd terwijl “Eat this bread” werd gezongen. Het projectkoor opende de viering met “Stilte nu”.
Na de viering werd de zaal ingericht om gezamenlijk naar de Passion te kijken. De jongeren maakten gebruik van de kelder om naar de TV te kijken. Op Goede Vrijdag werd uit het Marcusevangelie gelezen. Na “God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten” werd de paaskaars gedoofd. In stilte werd de kerkzaal verlaten. Zaterdag was de paaswake. “Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil”. Na de evangelielezing werden de kleuren gewisseld. Rood werd feestelijk wit. De nieuwe paaskaars kwam binnen. Na de persoonlijke doopgedachtenis werd het licht van Pasen doorgegeven.

Lees meer...

Impressie stille week.

IMG 1281Meditatie-avond:
IMG 1271

De dag na Palmzondag was er 's avonds gelegenheid een stille omgang te maken bij de schilderijen die door gemeenteleden waren gemaakt naar aanleiding van het thema: onvoorwaardelijke liefde. De mooie en heel verschillende afbeeldingen waren het resultaat van de schilderworkshop onder leiding van Grietje Ynema.
Daarnaast was er gelegenheid een kruiswegstatie te lopen. Elke statie bevatte een afbeelding, een bijbeltekst en een meditatieve vraag om de thematiek op jezelf te kunnen betrekken.
Deze avond was de laatste van de meditatie-avonden in de veertigdagentijd. In april gaan we weer verder met de groepsmeditaties op de 2e en de 4e maandagavond van de maand.

Paascyclus

De cyclus begint op Witte Donderdag om 19.00 u. We zitten aan tafel en vieren de maaltijd, ter nagedachtenis van dat laatste Avondmaal van Jezus met zijn vrienden. Op Goede Vrijdag is er om 19.00 u. een ingetogen viering. Het Passie-verhaal zal gelezen worden uit het Marcusevangelie. Het projectkoor zal onder anderen psalm 22 zingen, met die in-dringende woorden: mijn God, mijn God waarom hebt u mij verlaten? De Paaswake op zaterdag zal beginnen om 23.00 u. De nieuwe Paaskaars wordt binnen gebracht, als teken dat het licht heeft overwonnen. De liturgische kleur gaat van rood naar de feestkleur wit. We lezen het Paasevangelie volgens Marcus. Daarbij is er ook gelegenheid de eigen doop te gedenken. Op de Paasochtend om 10.00 u. jubelen we nog even door: het leven is sterker dan de dood!
Het projectkoor onder leiding van Peter Rippen zal aan al deze diensten haar medewerking verlenen.

dienst 18 03 201805299Diaconaat & Veertigdagentijd

In de erediensten voor Pasen is er aandacht voor het thema “Onvoorwaardelijke Liefde”. Moeders, vaders, verzorgers, grootouders, zij vormen de ruggengraat van onze samenleving. En ze zetten zich, net als vele anderen, onvermoeibaar en onvoorwaardelijk in voor hun kinderen. Hierdoor krijgen kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Per zondag wordt dit thema toegespitst op de volgende onderwerpen:
Moedig vasthouden, Opgetild worden, Sterk zijn, Genoeg voor iedereen, Nieuw leven en Zorg voor kwetsbare mensen en kinderen. Elk onderwerp wordt in de eredienst o.a. toegelicht met een digitale presentatie over het doel van de eerste collecte. De derde collecte gaat gedurende de veertigdagentijd naar “Future of our Hands”, het project i.s.m. de Fontein en de Nieuwe Kerk.

Lees meer...