facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

 

Geef voor je kerk! (en geef om je kerk)

Met deze korte en krachtige boodschap worden we opgeroepen om ruimhartig deel te nemen aan Actie Kerkbalans 2020. Actie Kerkbalans vindt plaats in de tweede helft van januari. Als wijkge-meente De Bron kiezen we er weer voor alle benodigde informatie en het toezeggingsformulier aan u af te geven en weer op te halen. We hebben gemerkt dat dit beter wordt gewaardeerd dan benadering via mail of per post. Als u reeds een meerjarige toezegging heeft gedaan, dan vallen we u natuurlijk niet lastig..
Als wijkgemeente De Bron vieren we volgend jaar ons 40-jarig bestaan en we hopen nog heel veel jaren een rol van betekenis te vervullen in de wijken Beijum, De Hunze en Van Starkenborgh.
Dat past ook in de visie van de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) dat de wijkgemeenten de basis vormen voor het samen kerk zijn.
De financiële situatie van onze wijkgemeente De Bron is echter niet gunstig. Jaarlijks komen we vele duizenden euro’s te kort om onszelf te bedruipen. Het tekort van De Bron wordt nu door de PGG aangevuld. De solidariteit van dat ‘bijpassen’ is natuurlijk heel mooi en kerks, maar werpt ook een donkere schaduw vooruit. Voor het voortbestaan van onze wijkgemeente De Bron moeten we de inkomsten en uitgaven beter in balans brengen.
Het einde van dit stukje voelt u natuurlijk al aankomen. Uw bijdrage stellen we ook dit jaar weer zeer op prijs en hebben we als wijkgemeente hard nodig om te kunnen blijven voortbestaan.
Plat gezegd komt het er op neer dat wij u vragen (naar vermogen) meer bij te dragen dan u vorig jaar heeft gedaan. Alleen zo kunnen we het voorbestaan van onze kerkgemeenschap op de lange termijn veilig stellen.
Namens de werkgroep financiën, Vincent van Ravels

 

Berichten diaconaat

Kerstattenties vanuit De Bron
Na de dienst van zondag 8 december is een groot aantal kerstattenties meegenomen en afgele-verd aan leden van De Bron die 75 jaar en ouder zijn. De attentie bestond uit een Adventskalender, een brief van da. Alberte van Ess en een “kerstster”. Over de traditie om de kerstster rondom de kersttijd in huis te halen even een paar regels. De kerstster komt oorspronkelijk uit Mexico en groeit daar als struik, soms wel tot drie meter hoog. De bladeren werden ooit gebruikt om er kleur-stof van te maken en het sap diende als een medicijn (tegen koorts en braken). Over de achterlig-gende reden waarom nu juist met kerst deze plant in huis gehaald wordt, wordt nog steeds gespe-culeerd. Mogelijk gebruikten de Franciscanen de kerstster tijdens een processie, de Fiesta of Santa Pesebre (feest van de Heilige Kribbe), waarin de geboorte van Jezus uitgebeeld wordt. Een andere mogelijkheid is een legende waarin twee Mexicaanse kinderen een “groen” veldboeket (met daar-in de kerstster) voor de kerstviering plukten. De bladeren van de kerstster werden felrood van kleur, terwijl ze op kerstavond naast de kribbe van Jezus gelegd werden. De kerststerren worden daarom ook wel “flowers of the Holy Night” genoemd en dat zou de traditie verklaren om deze plant rondom kerst in huis te halen. Hoe het ook zij: we hopen dat u van de aanblik geniet samen met de afbeeldingen en woorden van de Adventskalender en van onze domina.
Kleding voor de Open Hof
Al eerder werd u geattendeerd op de mogelijkheid om warme sokken in te leveren op zondag in De Bron ten behoeve van de bezoekers van de Open Hof. Natuurlijk is ook andere winterkleding van harte welkom. U kunt daarbij denken aan jassen, sjaals, handschoenen, truien, enzovoorts. De Bron zorgt dat het op de juiste plek terecht komt. We gaan hiermee door tot en met januari 2020.
Na het familiekerstfeest: een koffietje, theetje of limo
Op woensdag 25 december is er na de dienst de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Dit keer niet in de foyer, maar in de hal van de school. Daar wordt koffie en thee geserveerd met een kleine versnapering. En natuurlijk ranja voor de kids. Deze gezellige mogelijkheid duurt tot 13.00 uur, waarna iedereen weer huiswaarts kan gaan.
Oliebollen
Op donderdag 2 januari bent u welkom in De Bron. U wordt door De Bron en een aantal andere organisaties uitgenodigd om het Nieuwe Jaar te beginnen met een feestelijke ontmoeting. Details staan afgebeeld op de flyer.

 

Uit de wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad van de Bron heeft op 3 december vergaderd. De kerkenraad heeft tevreden terug gekeken op de activiteiten van de afgelopen weken. De spulletjesmarkt was een groot suc-ces met een recordopbrengst. Het organisatieteam was zelf ook erg tevreden over het verloop van de dag en wil volgend jaar de markt weer organiseren. Sinds een paar jaar is de Bron op Allerzielen (2 november) ’s avonds open voor mensen die hun dierbaren willen gedenken. Alhoewel er niet heel veel mensen komen, voorziet het wel in een behoefte in de wijk. Dit is dan ook de reden hiermee door te gaan. De gedachtenisviering in de Bron was op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ook hier kijken we positief op terug.
Het moderamen heeft zich gebogen over het rapport ‘Mozaïek van de Kerk’ en besloten dat dit een goed thema is voor een kerkenraadsuitje. De kerkenraad gaat hiervoor op 21 maart naar Jor-werd om ook zelf kennis te maken met een pioniersplek.
De voorbereidingen voor de Kerstdagen en het einde van het jaar zijn in volle gang. Er zijn afspra-ken gemaakt over de aankleding van de zaal en het koffiedrinken op Eerste Kerstdag. Op 29 de-cember, zo’n echte tussenzondag, wordt een zangdienst georganiseerd. Gemeenteleden hebben de gelegenheid gehad een lied aan te dragen dat voor hun een bijzondere betekenis heeft en de werkgroep eredienst maakt er een mooie viering van.
En dan op weg naar de viering van 40 jaar de Bron op 21 en 23 februari. Op vrijdagavond een feest voor (oud)gemeenteleden en op zondagmiddag een feestelijke viering.
Vanuit de werkgroep financiën zijn er 2 verheugende berichten. Door het college van kerkrent-meesters is groen licht gegeven voor vernieuwing van de keuken en voor de aanleg van een se-dumdak. De keuken wordt al in januari vernieuwd, voor de aanleg van het sedumdak wordt ge-wacht op offertes van verschillende leveranciers waarna een datum gepland zal worden.
Johanna Nab

Bij de vieringen in de Bron,


Teksten bij het liturgisch bloemstuk
Tekst bij 4e Advent: In het spanningsveld tussen recht en onrecht ontsteken we de vierde kaars en zien een twijg aan het dode hout. Een belofte voor nieuw leven. “Licht van ons leven, richt ons kijken naar knoppen, geheim van een nieuw begin om te groeien vanuit de bron, in uw licht”.
Tekst bij Kerst: “Grenzeloos Licht uit de hemel op aarde. Woord van zo hoge, kwetsbaar in een kind.
Breek ons open, doe ons bloeien. Doorbreek onze begrenzing. Maak ons ontvankelijk voor uw licht
op aarde”.

24 december, kerstnachtdienst, aanvang 22.00 uur.
Iedereen is van harte welkom! We lezen een profetie van Jesaja en het kerstevangelie volgens Lucas. Voorganger is onze wijkpredikant Alberte van Ess. Het wordt een dienst met medewerking van het projectkoor, onder leiding van Alian Bergsma. Vincent van Ravels bespeelt de piano.
Na de dienst is er een feestelijk glas glühwein of chocolademelk.

25 december, kerstochtend, aanvang 10.00 uur.
Familiekerstfeest voor de hele wijk. We lezen enkele verzen over de komst van het licht uit het Johannesevangelie. Centraal staat het kerstspel, dat is verweven met de eredienst. Uitgevoerd door een aantal kinderen en volwassenen. Het kerstspel is geschreven door theoloog en theater-maker Kees van der Zwaard. Regie: Karina Davidse, stagiaire in De Bron.
Voorganger da. Alberte van Ess. Vincent van Ravels pianist.
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de feestelijke koffietafel.

29 december, zangdienst, aanvang 10.00 uur
Deze zondag na de kerst gaan we zingen. Liederen die het hart raken. Door gemeenteleden aange-reikt. Het belooft een mooi viering te worden met Ines Heijkoop aan de vleugel en met medewer-king van Wieke de Boer, dwarsfluit. Namens de voorbereidingsgroep, Marjanne Binsbergen

31 december oudejaarsdienst, aanvang 19.00 uur
In deze vesper staat het vervolg van het kerstevangelie uit Lucas centraal met het gebeuren in de tempel met Simeon en Hanna. We blikken terug en verstillen bij wat het afgelopen jaar ons ge-bracht heeft. Peter Rippen bespeelt de piano en voorganger is da. Alberte van Ess.

advent 2019 De Bron VAdventtijd

Tekst bij 1e Advent: In donkere dagen als alles verdort. Uitzien naar licht, naar leven. Ontsteek dan een kaars. Teken van een nieuw begin, van hoop en liefde en sta stil bij het licht van de Ene.
Tekst bij 2e Advent: Uitzien naar de dag dat omkeer gestalte krijgt, dat angst zal verdwijnen, dat bloemen bloeien in de winter. In die verwachting ontsteken we de tweede kaars.
Licht dat opbloeit in een tere bloem, in een mens die zich omkeert en leven deelt.

Adventszondagen
Zondag 8 december, tweede advent:
U bent allen van harte uitgenodigd voor de viering van het heilig avondmaal.
Voorganger: Da. Alberte van Ess. Aanvang 10.00 uur
Zondag 15 december, derde advent:
Gezamenlijke viering in de Nieuwe Kerk, aanvang 9.30 uur.

 

Inleveren van uw D.E. punten

Wie denkt in onze keukenla enkel bestek te vinden, heeft het mis. Was het maar zo! Alleen de eerste dag dat wij ons huis betrokken en alles nog naar “nieuw” rook (wat dat ook voor geur moge zijn) was het bestek het enige dat in de betreffende lade lag. Maar de la was groot en dat paste mooi bij onze verzameldrift, van tijd tot tijd afgewisseld door opruimwoede. Echt van alles ligt er in. Elastiekjes, cocktailprikkers, doppen van wegwerpflesjes (want je weet maar nooit), PGG collectebonnen, sleutelhangers (ook kapotte), plastic zakjes (waarvan sommige met gebruikerssporen), rolletjes plakband (zonder “beginnetje”, heel irritant), ductape, een verdwaald zakmes en ook …. Waardebonnen, c.q. punten van een bepaald merk koffie. Meestal ietwat schots en scheef uitgeknipt, omdat scheuren niet lukte. Vaak liggen ze verspreid in de lade jarenlang te wachten om ergens ingewisseld te worden.

Lees meer...

kruis met lampjes vHerdenkingszondag - laatste zondag van het kerkelijk jaar in de Bron.

Negen namen mochten we noemen, van mensen die het afgelopen jaar overleden zijn. Voor een ieder van hen staken we een kaars aan en zongen “bewaar in Uw liefde, die wij hier gedenken. Hoed hen, God, tot in eeuwigheid”. Daarna kon een ieder een waxinelichtje aansteken op een spiegel in de vorm van een kruis. Allerzielen en herdenkingszondag, twee mooie momenten in de Bron waar we onze dierbaren kunnen herinneren, gedenken en respecteren “tot in eeuwigheid”.
Jan Knot, werkgroep pastoraat

 

kerstmarkt2019

Kerstmarkt

Op zaterdag 14 dec is er een Kerstmarkt in De Fontein in samenwerking met de ZWO van De Bron.
De markt is van 10 tot 14 uur
Een gezellige markt met lekkers, gezellige spulletjes voor de feestdagen oa kaarsen en prachtige kerststukken. De opbrengt komt geheel ten goede aan ons gezamenlijk ZWO project voor Stichting rondom Baba in Mali.
We nodigen dan ook De Bronners en andere belangstellenden van harte uit deze markt te bezoeken.
Namens De ZWO De Bron, Immie Hoekstra

Verslag gemeente-oploop 10 november

Op 10 november is na de dienst een korte gemeente-oploop gehouden. Het voornaamste onder-werp was de financiële situatie van De Bron, en verder zijn nog wat andere onderwerpen bespro-ken waaronder het 40-jarig bestaan van de gemeente dat volgend jaar wordt gevierd.
Als eerste werd de financiële situatie van De Bron onder de loep genomen.
Het uitgangspunt van het beleid van de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) is dat de vier-plekken in de wijken gehandhaafd moeten blijven; want zonder aanwezigheid in de wijk is de kerk niet zichtbaar en kan de gemeente haar werk niet doen. De wijken zijn de basis van de kerk. Daar-bij is het van belang dat iedere wijkgemeente zoveel mogelijk ‘de eigen broek’ ophoudt. Zoveel mogelijk, want het solidariteitsbeginsel van de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen blijft overeind.
De inkomsten van de gemeente worden grotendeels gevormd door de opbrengsten van de actie Kerkbalans. De uitgaven kennen drie hoofdgroepen: de afdrachten per ingeschreven lid aan de landelijke kerk, de personele kosten (predikant en muzikale begeleiding) en de kosten van het gebouw. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven resulteert voor De Bron in een jaarlijks terug-kerend tekort van ca. 33.000 euro. Dit tekort wordt aangevuld door de Protestantse Gemeente Groningen (PGG). Echter ook stedelijk is er sprake van grote tekorten. Er moet dus iets gebeuren.

Lees meer...

spulletjesmarkt2019Spulletjesmarkt: weer een recordopbrengst

De hoeveelste zal het geweest zijn, de spulletjesmarkt in De Bron van 9 november? We zijn de tien in elk geval ruim gepasseerd, en hebben inmiddels naam gemaakt. De ‘professionele’ bezoekers van dit soort evenementen weten ons in elk geval goed te vinden. Als Jelle Kooistra om 10 uur ’s ochtends nog even een woordje van welkom wil spreken, verdringen deze mensen elkaar bij de deuropening – Jelles woorden gaan verloren in de stormloop.
Daar zijn we inmiddels op bedacht: aan het begin van de dag vragen we hoge bedragen voor alles wat er te koop is, variërend van elektrische apparaten, huishoudelijke artikelen, boeken, antieke en minder antieke curiosa tot zelfgebreide sokken en handgemaakte kaarsen. Buiten de grote zaal zijn lekkere hapjes te koop en is er een lokaal ingericht met kleding en speelgoed. Er is weer ge-noeg ingebracht in de voorafgaande week. Alle medewerkers vullen aan het begin van hun werk-zaamheden een strookje in met het bedrag dat ze hopen of verwachten aan het eind van de dag met zijn allen te hebben opgebracht. Voor degene die er het dichtst bij zit is er een fles wijn. Tegen de tijd dat de opkopers weg zijn, wordt het pas echt gezellig.

Lees meer...

vogeltjeZangdienst 29 december 2019

We zijn benieuwd naar uw mooiste lied. We verzamelen liederen voor de zangdienst van zondag 29 december a.s. Heeft u of ken jij een lied dat je hart raakt? We kunnen elkaar beter leren kennen door te delen welke liederen ons na aan het hart liggen. Voel je vrij en stuur mij een e-mail met je mooiste lied. Dat kan iets zijn van vroeger maar ook iets wat u net heeft ontdekt. Insturen kan t/m 7 december. We kijken of we van de aangedragen liederen een mooi geheel kunnen maken. Mail of bel je lied door aan Marjanne Binsbergen. Email: m.h.binsbergen@home.nl , telefoon 06-2336 4748
namens het voorbereidingsgroepje, Marjanne