WIJKGEMEENTE DE BRON zoekt een KERKELIJK WERKER (20 uur per week)

Identiteit van De Bron
Wijkgemeente De Bron bestaat uit ruim 500 leden, verspreid over drie sociaal gevarieerde wijken (Beijum, gebouwd in de jaren 1970-80; De Hunze (1990-95); Van Starkenborgh (2000-03)) in een geografisch sterk afgebakend deel van de stad. Vanaf het begin in de jaren ’80 is De Bron een Samen-Op-Weg-gemeente (nu PKN) in oecumenisch verband geweest en heeft zij dit wat eigenzinnige karakter in de stad Groningen weten te behouden. Het actieve deel van de gemeente bestaat grotendeels uit bewoners die decennia lang ‘honkvast’ in deze wijken hebben gewoond.
De Bron wil een open, christelijke geloofsgemeenschap zijn, waar iedereen zich welkom weet. In navolging van Jezus Christus zijn we onderweg naar een wereld zoals God die heeft bedoeld: een wereld van vrede, gerechtigheid en duurzaam omgaan met de schepping.

Deze zoektocht doen we voor een deel als individu, maar wel in de bedding van de gemeenschap waardoor we ons gedragen weten. Inspiratie en dienstbaarheid zijn de kernwoorden van ons gemeente-zijn. Met de Bijbel als centraal boek zijn we op zoek naar inspiratie en richting bij levensvragen. We stellen ons open om de verhalen daaruit te onderzoeken en te bevragen, en we herkennen Jezus als inspirerend voorbeeld. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geaardheid of culturele achtergrond. We ontmoeten elkaar, waarbij muziek, zingen, gebed en meditatie belangrijke dragende vormen zijn. Niet alleen in de vieringen op zondag, maar ook in gespreksgroepen en meditatiebijeenkomsten op andere tijdstippen gaan we het gesprek aan over geloofs- en levensvragen. Vanuit onze opdracht om te helpen waar geen helper is, bieden we een luisterend oor en proberen we om te zien naar onze medemensen in de wijk en in de wereld, zoals God naar ons omziet. Zo willen we ons ontwikkelen als warme gemeenschap.

Kerkdiensten en liturgie in de Bron
De Bron beschikt over een eigen bescheiden multifunctioneel kerkgebouw, onder één dak met een school. Dit gebouw bevat een kerkzaal met een vleugel en een eenvoudig orgel, en ruimte voor ca. 100 personen.
Van de wekelijkse kerkdiensten wordt maandelijks één dienst verzorgd door de vaste voorganger en één dienst door leden van de wijkgemeente (de zgn. Open Kring Vieringen, die zijn voortgekomen uit oecumenische vieringen samen met de r.-k. parochie). Ook één maal per maand wordt een gezamenlijke dienst gevierd met andere wijkgemeenten elders in de stad. In de maanden juli en augustus gaan leden van de wijkgemeenten voor in zogenaamde zomerdiensten, die zij organiseren rond een jaarlijks wisselend thema.
De liturgie van de eigen diensten heeft enkele elementen die in de loop der tijd in De Bron zijn ontstaan en waar de gemeente erg aan is gehecht, nl. de mogelijkheid voor kerkgangers om tijdens de voorbeden, ten overstaan van de gemeente, een voorbede uit te spreken en een kaars aan te steken. In de diensten worden niet alleen liederen uit het Liedboek gezongen, maar ook uit Zangen van Zoeken en Zien en andere bundels. De gemeenteleden ontmoeten elkaar na afloop van die dienst bij koffie en thee in de foyer. Na afloop van iedere dienst bezorgt één van de gemeenteleden een bos bloemen bij een gemeentelid in moeilijke of blijde omstandigheden, als blijk van betrokkenheid. Er is geen vaste cantorij meer, maar op projectbasis wordt er soms een gemeentekoor gevormd.

Activiteiten in De Bron
Wekelijks verzorgen leden van De Bron een koffieochtend en een ontmoetingsmiddag met wijkbewoners, in goede en groeiende samenwerking met andere ‘sociale’ partners. Om de twee weken is er in De Bron een meditatie avond die wordt verzorgd door gemeenteleden. Tijdens de 40 dagen tijd wordt er één keer per week een sobere maaltijd georganiseerd. Drie keer per jaar is er een ‘moviemaal’: de vertoning van een film met in de pauze een gezamenlijke maaltijd.

De Bron en pastoraat
De werkgroep pastoraat geeft gestalte aan het ‘omzien naar elkaar’ in de gemeente. Van de kerkelijk werker wordt vooral verwacht dat hij/zij de vrijwilligers ondersteunt en inspireert bij het bezoekwerk, en beschikbaar is voor bijzonder pastoraat na doorverwijzing of op eigen verzoek van gemeenteleden.
Enkele ambtsdragers zijn lid van de uitvaartgroep. Zij zijn in de wijk en ook elders in de stad betrokken bij uitvaartdiensten en kunnen daarin ook voorgaan.

De Bron en/in de wijk
De Bron-gemeente wil als een warme gemeenschap midden in de wijk staan en betrokken zijn bij de maatschappelijke organisaties, zeker waar het de wijk Beijum betreft. Zo participeert De Bron al in ‘up-gesprekken’ die onder de vleugels van Humanitas worden gevoerd over zingevingsvraagstukken. In De Hunze en Van Starkenborgh zijn de contacten in de wijk minder duidelijk en behoeven wellicht nadere invulling. Er wordt geprobeerd om in deze wijken contact te leggen met de bewonersorganisatie en het buurtcentrum, om na te gaan of er behoefte is aan samenwerking. Ook moet worden bekeken of en hoe het mogelijk is om de zichtbaarheid van De Bron in deze beide wijken te vergroten.
Net als andere wijkgemeenten van de PGG kent De Bron een grote mate van vergrijzing. Dat geldt ook voor de kern van plm. 100 actieve leden die grote onderlinge betrokkenheid tonen. Deze vergrijzing stelt de gemeenteleden voor de vraag, of en hoe (lang) de Bron-gemeente er kan zijn als buurtkerk voor de wijk. Desondanks wil de gemeente proberen om, in samenwerking met initiatieven vanuit het college van diakenen van de PGG, via een transitie naar kerk-in-de-wijk/buurtkerk de diaconale presentatie van De Bron in de wijk nadrukkelijker vorm te geven.

De Bron en pionieren
De Bron zoekt naar wegen om het prille pioniers initiatief ‘Kidsclub’ in te bedden en uit te bouwen, in samenwerking met ander pionierswerk dat ook nieuwe gemeenschapsvorming vanuit het Evangelie ondersteunt. We zijn nog in overleg over de vraag op welke manier we het beste de financiële ruimte die daarvoor is, kunnen inzetten om gestalte te geven aan de bovenstaande wensen en ideeën over kerk-in-de-wijk en nieuwe gemeenschapsvorming.

De Bron en het beleidsplan
De plannen, ambities en behoeften van De Bron voor de nabije toekomst staan beschreven in het ‘Beleidsplan PGG wijkgemeente De Bron 2021-2025’ op de website van De Bron. In 2023 is dit beleidsplan opnieuw besproken, in het licht van de gewijzigde omstandigheden sinds het vertrek van de vaste predikant in 2022, en sindsdien wordt er gewerkt aan toespitsing en concretisering van de plannen, ambities en behoeften.

De Bron en bestuur
De organisatie bestaat momenteel uit de wijkkerkenraad (12 leden) die het aantal vergaderingen probeert te beperken tot ongeveer 6 per jaar; een moderamen dat maandelijks overlegt; werkgroepen met een betrekkelijk grote mate van zelfstandigheid: pastoraat, eredienst, diaconaat en financiën & beheer; een ZWO commissie; een lectorengroep, gastheren/vrouwen, vrijwilligers voor de PR/communicatie, koffiedrinken, beamer/geluid, de vervaardiging van de papieren liturgieboekjes, enz.

De Bron en de gewenste kerkelijk werker
● Iemand die eens per maand voorgaat in de dienst, in toegankelijke taal en met gevoel voor de gegroeide liturgie, waar niet alleen uit het Liedboek maar ook uit de bundel Zangen van Zoeken en Zien wordt gezongen.
● Iemand die de hoge mate van ‘zelfredzaamheid’ in het onderlinge pastoraat ondersteunt en aanvult met eigen pastorale contacten en initiatieven.
● Iemand die vanuit eigen deskundigheid en visie actief participeert in de bescheiden organisatie.
● Iemand die meebeweegt in het zoeken naar nieuwe verbinding met wijkbewoners, met partners op het gebied van zingeving en met ontluikende ‘pioniersactiviteiten’.
We denken dat deze vacature uitstekend te combineren is te combineren met één van de andere vacatures in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG).

Nadere informatie
Voor meer informatie kan men contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, Jan de Jong: email.
Solliciteren
Tot 23 juni 2024 kun je solliciteren door een motivatiebrief en CV te sturen naar email.